• NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CHÍNH CỦA NGUỒN GEN QUÝT MIỀN ĐỒI TẠI HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CHÍNH CỦA NGUỒN GEN QUÝT MIỀN ĐỒI TẠI HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
33-39
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CHÍNH CỦA NGUỒN GEN QUÝT MIỀN ĐỒI TẠI HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

Tên tác giả
Trần Thị Huế, Lã Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Yến
Category
Monthly Journal
Title

Study on main agro-biological characteristics of Mien Doi mandarin variety in Lac Son district, Hoa Binh province

Author
Tran Thi Hue, La Tuan Anh, Nguyen Hong Yen
Tóm tắt

Quýt Miền Đồi (Citrus sp. Blanco) là nguồn gen quý có đóng góp quan trọng vào việc nâng cao đời sống của người dân địa phương tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nghiên cứu được thực hiện tại một xã trồng trọng điểm của huyện Lạc Sơn là xã Miền Đồi. Nguồn gen quýt Miền Đồi có một số đặc điểm nông sinh học chính như: Lá đơn hình elip; hoa 5 cánh màu trắng; xuất hiện 3 - 4 đợt lộc/năm; tỷ lệ đậu quả tương đối cao và ổn định; năng suất quả trung bình đạt 30,3 kg/cây 15 tuổi. Vỏ quả mỏng, khi chín có màu đỏ nhạt, thịt quả màu vàng nhạt, ăn có vị chua ngọt, hàm lượng vitamin C khá cao, đạt 17,7 - 21,5 mg/100 g, đường tổng số 7,9 - 8,3%, độ Brix 10,3 - 11,3%.

Abstract

Mien Doi mandarin (Citrus sp. Blanco) is a precious genetic resource that has much contributed to improving the living standards of local people in Lac Son district, Hoa Binh province. The study was carried out in a key mandarin growing commune of Lac Son district, Mien Doi commune. The result showed that, Mien Doi mandarin has some main agro-biological characteristics as follows: white five-petaled flowers; appearing 3 - 4 times of buds/year, stable fruit setting ratio; average fruit yield reaches 30.3 kg/tree at 15-year-old-tree. The fruit peel is thin, light red when ripe, the flesh is light yellowish, sweet and sour taste, the vitamin C content is quite high, reaching 17.7 - 21.5 mg/100 g, total sugar 7.9 - 8.3%, Brix 10.3 - 11.3%.

Từ khoá / Keywords

Quýt Miền Đồi
đặc điểm nông sinh học
giá trị nguồn gen
xã Miền Đồi
Mien Doi Mandarin variety
Agrobiological characteristics
value of genetic resources
Mien Doi commune