• NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG NẾP TAN NHE TẠI SÔNG MÃ, SƠN LA

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG NẾP TAN NHE TẠI SÔNG MÃ, SƠN LA

Xem các bài khác
Số trang của bài
22-27
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG NẾP TAN NHE TẠI SÔNG MÃ, SƠN LA

Tên tác giả
Dương Thị Hồng Mai, Vũ Linh Chi, Nguyễn Thị Tâm Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng
Category
Monthly Journal
Title

Study on cultivation technical measures for rice variety Nep tan nhe in Song Ma, Son La

Author
Duong Thi Hong Mai, Vu Linh Chi, Nguyen Thi Tam Phuc, Nguyen Thu Hang
Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành đánh giá ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và liều lượng phân bón đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa nếp Tan nhe tại huyện Sông Mã, Sơn La. Đây là giống lúa cảm quang, thời vụ thích hợp để gieo là đầu tháng 6, thời gian từ gieo mạ đến cấy là 35 ngày. Mật độ cấy thích hợp đối với giống Nếp Tan nhe là 35 khóm/m2. Lượng phân bón phù hợp nhất cho Nếp Tan nhe là 1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 45 kg N + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O.

Abstract

Effects of sowing time, transplanting density and fertilizer doses on the growth, development and yield of rice variety Nep tan nhe were evaluated in this study. The studied variety was photosensitive and the suitable sowing time was in early June, the time from seeding to transplanting for Nep tan nhe was 35 days. The appropriate transplanting density for Nep tan nhe was 35 hills/m2. The most suitable fertilizer dose for Nep tan nhe was 1 ton of micro-organic fertilizer + 45 kg N + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O.

Từ khoá / Keywords

Giống lúa Nếp Tan nhe
biện pháp kỹ thuật
thời vụ
mật độ
phân bón
Rice variety Nep tan nhe
technical measures
sowing time
transplanting density
fertilizer doses