• NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG LÚA TẺ ĐỎ TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG LÚA TẺ ĐỎ TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
82-90
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG LÚA TẺ ĐỎ TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tên tác giả
Phạm Văn Tính, Nguyễn Phi Long , Phạm Thị Bích, Lê Thị Ngoan, Nguyễn Đức Trung
Category
Monthly Journal
Title

Study on cultivation technical measures for variety Te do in Tuan Giao district, Dien Bien province

Author
Pham Van Tinh, Nguyen Phi Long, Pham Thi Bich, Le Thi Ngoan, Nguyen Duc Trung
Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành đánh giá ảnh hưởng của mật độ, liều lượng phân bón và thời vụ đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Tẻ đỏ trong vụ Mùa 2018 và vụ Mùa 2019 tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên. Kết quả thí nghiệm đã cho thấy, giống lúa Tẻ đỏ tại Điện Biên đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao khi cấy trên nền phân bón 1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 70 kgN + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O. Gieo trong khung thời vụ từ 01 - 10/6 và cấy khi mạ đạt 4 - 5 lá sẽ thích hợp nhất đối với giống lúa Tẻ đỏ.

Abstract

The study was conducted to evaluate the effects of planting density, fertilizer doses and sowing time on growth, development and yield of Te Do rice varitey in Summer-Autumn crop season of 2018 and 2019 in Tuan Giao district, Dien Bien province. Experimental results showed that Te Do rice variety in Dien Bien achieved high yield and high economic efficiency when applied 1 ton of microbial organic fertilizers + 70 kgN + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O. Sowing from 1st to 10th June and transplanting when the seedlings have 4-5 leaves will be most suitable for Te Do rice variety.

Từ khoá / Keywords

Lúa đặc sản địa phương
giống lúa Tẻ đỏ
biện pháp kỹ thuật canh tác
Local specialty rice
Te Do rice variety
cultivation technical measures