• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT PHÂN HỦY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA GỐC LÂN HỮU CƠ VÀ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT ĐỐI VỚI CÂY CHÈ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT PHÂN HỦY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA GỐC LÂN HỮU CƠ VÀ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT ĐỐI VỚI CÂY CHÈ

Xem các bài khác
Số trang của bài
56-60
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT PHÂN HỦY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA GỐC LÂN HỮU CƠ VÀ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT ĐỐI VỚI CÂY CHÈ

Tên tác giả
Lương Hữu Thành, Vũ Thuý Nga, Đàm Trọng Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thu, Đàm Thị Huyền, Hứa Thị Sơn, Vũ Tiến Đức, Trần Thị Như Hằng, Nguyễn Thành Lam
Category
Monthly Journal
Title

Study on the possibility of using microorganic preparation to decompose pesticide containing organic phosphorus for tea

Author
Luong Huu Thanh, Vu Thuy Nga, Dam Trong Anh, Nguyen Ngoc Quynh, Dam Thi Huyen, Nguyen Thi Thu, Hua Thi Son, Vu Tien Đuc, Tran Thi Nhu Hang, Nguyen Thanh Lam
Tóm tắt

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật phân hủy thuốc bảo vệ thực vật có chứa gốc lân hữu cơ đối với cây chè được thực hiện trong nhà lưới tại Viện Môi trường Nông nghiệp (giống LDP1) và thí nghiệm đồng ruộng tại Nghệ An (giống LDP1, PH8), trên chè kiến thiết và chè kinh doanh. Kết quả cho thấy, trong điều kiện nhà lưới với công thức sử dụng chế phẩm với liều lượng từ 10 - 150 g/m2 thì OP trong đất trồng chè giảm từ 38,85 - 76,35%, OP trên chè đạt từ 29,45 - 82,94%, bên cạnh đó còn làm tăng mật độ vi sinh vật tổng số trong đất đạt 107 CFU/g, tăng mật độ vi sinh vật phân giải lân hữu cơ và mật độ vi sinh vật kích thích sinh trưởng thực vật trong đất đạt 105 CFU/g cao hơn so với đối chứng. Thí nghiệm đồng ruộng cho thấy, chế phẩm vi sinh vật phân hủy OP tuy không ảnh hưởng đến chất lượng chè nhưng có thể giúp cây chè sinh trưởng tốt hơn, năng suất tăng cao hơn đối chứng (năng suất chè kinh doanh tăng 18,01%, chè kiến thiết tăng 36,78% khi sử dụng chế phẩm với liều lượng 25 - 150 g/m2).

Abstract

Study on the possibility of using microorganisms to decompose pesticide containing organic phosphorus for tea variety LDP1 was conducted in a net house at the Institute for Agricultural Environment (tea variety LDP1) and field experiments in Nghe An province for tea varieties LDP1 and PH8 on constructive and commercial stages. Research results showed that in the net house experiment, the formula of using microorganic preparation with dosage from 10-150 g/m2 was capable of treating 38.85 - 76.35% of the OP in the soil and 29.45 - 82.94% OP in tea. Besides, it also increased the total microbial density in the soil environment to 107CFU/g and increased the density of microorganisms that decompose organic phosphorus and the density of microorganisms that stimulate plant growth in the population to 105CFU/g, higher than the control experiment. In the field experiment, organic phosphorus decomposition preparation did not affect tea quality but could help tea plants growing and developing better, productivity was higher than in the control experiment (the productivity of commercial tea increased 18.01%, constructive tea increased 36.78% when using preparation with dosage of 25 - 150 g/m2).

Từ khoá / Keywords

Cây chè
Chế phẩm vi sinh
lân hữu cơ
thuốc bảo vệ thực vật
Tea
microorganic preparation
organic phosphorus
pesticide