• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG LÚA BC15 TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG LÚA BC15 TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
31-39
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG LÚA BC15 TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Trần Mạnh Báo , Phạm Thị Kim Hoàn , Nguyễn Thị Nhung , Bùi Thị Trà , Nguyễn Thị Dương , Phạm Hữu Phước , Thái Thị Loan
Category
Monthly Journal
Title

Study on the growth and development of BC15 rice variety in the Mekong delta

Author
Tran Manh Bao, Pham Thi Kim Hoan, Nguyen Thi Nhung, Bui Thi Tra, Nguyen Thi Duong, Pham Huu Phuoc, Thai Thi Loan
Tóm tắt

BC15 là giống lúa thuần năng suất cao thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, được công nhận giống Quốc gia năm 2008. Sau 10 năm chính thức tham gia vào cơ cấu sản xuất của miền Bắc, Nam Trung bộ và Tây Nguyên và một số tỉnh Nam bộ, giống lúa BC15 thể hiện nhiều ưu thế vượt trội mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng năng suất lúa bình quân của cả nước lên 8 -10% so với năm 2008. Thí nghiệm “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống lúa BC15 tại Đồng bằng sông Cửu Long” được thực hiện trên các vùng đất mặn, phèn và phù sa nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến năng suất giống BC15 khi được canh tác tại khu vực này. Kết quả cho thấy, giống BC15 phát triển tốt tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long trền nền đất phèn nhẹ khi cấy 55 khóm/m2 với công thức phân bón 120 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Vụ Đông Xuân) và 80 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Vụ Thu Đông); trên nền đất phù sa khi cấy 45 khóm/m2 với công thức phân bón 100 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Vụ Đông Xuân) và 35 khóm/m2 , lượng phân bón 80 - 90 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Vụ Thu Đông); trên nền đất mặn khi cấy 45 khóm/m2 , lượng phân bón 80 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Vụ Đông Xuân) và cấy mật độ 35 - 40 khóm/m2 , lượng phân bón 60 - 80 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Vụ Thu Đông).

Abstract

BC15 is a high-yield purebred rice variety under the copyright of ThaiBinh Seed Group, which was recognized as National Seed in 2008. After 10 years of official participation in the production structure of the North, South Central and Tay Nguyen of Vietnam, BC15 shows many advantages that bring high economic value, contributing to increase the average rice productivity of the country to 8 - 10% in comparison with itself in 2008. Experiment “Study on the growth and development of BC15 rice in the Mekong Delta” was carried out on saline, alum and alluvium soils in order to assess the effect of density and fertilizer on yield of BC15 when it was cultivated in those areas. The results showed that BC15 grew well in the Mekong Delta on the light alum soil when transplanted with 55 hills/m2 , fertilizer formula of 120 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Winter-Spring crop) and 80 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Autumn crop); on the alluvium soil when transplanted with 45 hills/m2 , fertilizer formula of 100 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Winter-Spring crop) and 35 hills/m2, fertilizer formula of 80 - 90 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Autumn crop); on the saline soil when transplanted with 45 hills/m2 , fertilizer formula of 80 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O / ha (Winter-Spring crop) and 35 - 40 hills/m2 with fertilizer formula of 60 - 80 kg N + 60 kg P2 O5 + 40 kg K2 O/ha (Autumn crop).

Từ khoá / Keywords

Giống lúa BC15
mật độ
phân bón
năng suất lúa
BC 15 rice variety
tranplanting density
fertilizer quatity
rice yield