• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
20-26
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG

Tên tác giả
Dương Trung Dũng
Category
Monthly Journal
Title

Study on growth, development ability and yield of soybean varieties on upland farm in Hoang Su Phi district, Ha Giang province

Author
Duong Trung Dung
Tóm tắt

Hoàng Su Phì là huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang, gieo trồng đậu tương chủ yếu trên đất nương rẫy. Người dân chủ yếu sử dụng giống địa phương năng suất thấp, nên việc đưa giống mới cho năng suất cao vào sản xuất là cần thiết. Nghiên cứu 8 giống đậu tương ĐT22, ĐT31, ĐT51, DT2012, ĐT30, ĐT26, DT2008 và DT84 cho thấy về thời gian sinh trưởng các giống đều thuộc nhóm chín sớm và nhóm chín trung bình. Năng suất thực thu biến động từ 14,74 -24,85 tạ/ha (vụ Hè Thu năm 2015) và từ 13,91- 24,07 tạ/ha (vụ Xuân năm 2016). Ba giống DT2008, ĐT22, ĐT26 cho năng suất cao ở cả hai vụ gieo trồng. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn của 3 giống ưu tú năng suất đạt từ 20,63 - 23,59 tạ/ha, trong đó giống DT2008 đạt năng suất trung bình cao nhất (23,59 tạ/ha), giống ĐT22 được người dân ưa thích và lựa chọn.

Abstract

Hoang Su Phi is an upland district of Ha Giang province and soybean cultivation is mainly on the upland farm in the mountain. People mostly use low productivity local variety, so application of new variety for high yield is neccesary. Research on 8 soybean varieties including DT22, DT31, DT51, DT2012, DT30, DT26, DT2008 and DT 84 showed that the growth duration of the varieties was belonged to early and medium maturity group. The real yield varried from 14.74 to 24.85 quintals/ha (summer autumn season in 2015) and 13.91 - 24.07 quintals/ ha (spring season in 2016). Three soybean varieties such as DT2008, ĐT22, ĐT26 gave high yield in both crop seasons. The results of the demonstration plots of 3 elite varieties showed that the average yield reached from 20.63 to 23.59 quintals/ha, among which, DT2008 variety had the highest average yield (23.59 quintals/ha), DT22 variety is preferred by farmers and selected.

Từ khoá / Keywords

Đậu tương
Giống
Hoàng Su Phì
năng suất
ưu tú
Soybean
variety
Hoang Su Phi
yield
elite