• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CYPERMETHRIN TRONG NƯỚC LỢ BẰNG THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CYPERMETHRIN TRONG NƯỚC LỢ BẰNG THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT

Xem các bài khác
Số trang của bài
71-74
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CYPERMETHRIN TRONG NƯỚC LỢ BẰNG THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT

Tên tác giả
Trần Quốc Việt , Đỗ Phương Chi , Đinh Tiến Dũng , Cù Thị Nga
Category
Monthly Journal
Title

Study on adsorption capacity of cypermethrin in brackish water by using granular activated carbon (GAC)

Author
Tran Quoc Viet, Do Phuong Chi, Dinh Tien Dung, Cu Thi Nga
Tóm tắt

Nhằm mục đích sử dụng than hoạt tính trong loại bỏ hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước nuôi trồng thủy sản, công trình nghiên cứu tập trung đánh giá khả năng hấp phụ Cypermethrin của than hoạt tính trong nước lợ và ảnh hưởng của pH môi trường, thời gian tiếp xúc của than hoạt tính với Cypermethrin đến hiệu quả loại bỏ Cypermethrin. Kết quả nghiên cứu xác định than hoạt tính có khả năng hấp phụ Cypermethrin trong nước lợ và loại bỏ trên 96% Cypermethrin ở các nồng độ từ 5 đến 100ppb. Mức độ hấp phụ Cypermethrin của than hoạt tính trong nước lợ phụ thuộc vào pH môi trường và thời gian xử lý. Hiệu quả xử lý đạt cao nhất ở pH = 7 (97,49%) và thấp nhất ở pH = 9 (94,99%). Thời gian tiếp xúc giữa Cypermethrin với than hoạt tính từ 15 – 30 phút đạt hiệu quả xử lý 86,54% và tốc độ phản ứng đạt nhanh nhất.

Abstract

This research focused on assessing adsorption capacity of Cypermethrin in brackish water by using granular activated carbon (GAC) to remove chemicals causing aquaculture water pollution, pH of environment, exposing time of activated carbon to cypermethrin removing efficiency. The results showed that GAC was capable to absorb Cypermethrin in brackish water and to remove over 96% Cypermethrin at concentration of 5 to 100ppb. The adsorption degree of Cypermethrin by GAC in brackish water depended on pH of environment and treatment time. The treatment efficiency was the highest at pH = 7 (97.49%) and lowest at pH = 9 (94.99%). The exposing time of GAC to Cypermethrin in 15 to 30 minute was observed the treatment efficiency of 86.54% and reaction speed was the fastest.

Từ khoá / Keywords

Hấp phụ
than hoạt tính dạng hạt
cypermethrin
nước lợ
granular activated carbon
cypermethrin adsorption
brackish water