NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MỘT SỐ LOẠI TINH DẦU

Xem các bài khác
Số trang của bài
57-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA MỘT SỐ LOẠI TINH DẦU

Tên tác giả
Nguyễn Thị Mai Hương , Hồ Tuấn Anh
Category
Monthly Journal
Title

Study on the antimicrobial activity of essential oils

Author
Nguyen Thi Mai Huong, Ho Tuan Anh
Tóm tắt

Bài báo trình bày nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của 5 loại tinh dầu: Tinh dầu hương nhu (Ocimum gratissimum), tinh dầu quế (Cinnamomum loureiri), tinh dầu húng quế (Ocimum basilicum), tinh dầu bạc hà (Mentha arvensis), tinh dầu nghệ vàng (Curcuma longa) đối với các loài vi khuẩn B. subtilis, B. cereus, S. aureus, E. coli, S. typhimurium, P. putida, L. damsella so sánh đối chứng dương với 2 loại kháng sinh là gentamycin và streptomycin. Nghiên cứu bằng phương pháp khuyếch tán đĩa thạch cho thấy các loại tinh dầu đều có khả năng kháng khuẩn, trong đó tinh dầu quế thể hiện khả năng cao nhất. Đã xác định được nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và thời gian diệt khuẩn của tinh dầu quế đối với B. cereus tương ứng là 0,25% và 10 phút, đối với E. Coli là 0,5% và 20 phút. Theo tỉ lệ nồng độ diệt khuẩn tối thiểu/nồng độ ức chế tối thiểu (MBC/MIC) đã xác định được tinh dầu quế là chất diệt khuẩn, tinh dầu bạc hà là chất kìm khuẩn đối với B. cereus và E. coli. Nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả của một số loại tinh dầu có tác dụng tương đương các chất kháng sinh.

Abstract

This article presents research on the antimicrobial properties of five essential oils from Ocimum gratissimum, Cinnamomum loureiri, Ocimum basilicum, Mentha arvensis, Curcuma longa for B. subtilis, B. cereus, S. aureus, E. coli S. typhimurium, P. putida, L. damsella compared with two antibiotics, gentamycin and streptomycin. Disc diffusion method was established so that all essential oils had antimicrobial ability, in which Cinnamomum loureiri showed the highest ability. It was determined that the minimum inhibitory concentration (MIC) and bactericidal time of Cinnamomum loureiri oil for B. cereus were 0.25% and 10 minutes, respectively, and for E. coli were 0.5%, 20 minutes, respectively. Based on the minimum bactericidal concentration/minimum inhibitory concentration ratio (MBC / MIC), Cinnamomum loureiri oil was determined as a disinfectant, and Mentha arvensisas as a bacteriocin for B. cereus and E. coli. This study showed that some essential oils indicated a comparable effectiveness as an antibiotics.

Từ khoá / Keywords

tinh dầu
kháng vi sinh vật
vòng kháng khuẩn
nồng độ ức chế tối thiểu
nồng độ diệt khuẩn tối thiểu
essential oil
antimicrobial
antibacterial ring
minimum inhibitory concentration
minimum bactericidal concentration