NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG LÚA RVT TẠI NAM ĐỊNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
91-95
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CANH TÁC GIỐNG LÚA RVT TẠI NAM ĐỊNH

Tên tác giả
Nguyễn Hữu Tấn, Trần Văn Trung, Vũ Thị Phương Thảo, Phạm Xuân Liêm
Category
Monthly Journal
Title

Study on improvement of cultivation technical measures of rice variety RVT in Nam Dinh province

Author
Nguyen Huu Tan, Tran Van Trung, Vu Thi Phuong Thao, Pham Xuan Liem
Tóm tắt

Giống lúa thuần RVT của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương, có chất lượng cơm ngon đang được ưa chuộng trên thị trường trong nước. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa RVT ở Nam Định để hoàn thiện quy trình canh tác đã xác định: Vụ Xuân gieo trong khoảng từ 20/1 đến 10/2, cấy khi mạ được 3-4 lá, mật độ cấy 45 khóm/m2 ; vụ Mùa gieo từ 15/6 đến 30/6, cấy khi mạ được 10-15 ngày sau gieo, mật độ cấy 40 khóm/m2 . Sử dụng phân NPK Lâm Thao với mức bón 700 kg NPK (5:10:3) + 360 kg NPK (12:5:10) trong cả vụ Xuân và vụ Mùa cho hiệu quả kinh tế cao.

Abstract

The rice variety RVT is a quality inbred rice variety belonging to National Seed Joint Stock Company which prefer in the domestic market. To improve cultivation process, the study on some intensive cultivation techniques for this variety was carried out in Nam Dinh province. The results showed that: sowing date in Spring season was suitable from January 20th to February 10th, seedlings were transplanted when having 3-4 leaves with 45 seedlings/m2 in density; sowing date in Summer season was varied from June 15th to June 30th and transplanting was conducted in 10-15 days after sowing with 40 seedlings/m2 in density. Total of 700 kg Lam Thao fertilizer (NPK 5:10:3) + 360 kg (NPK 12:5:10) was applied in both in Spring and in Summer seasons which showed the high economic efficiency

Từ khoá / Keywords

Giống lúa RVT
thâm canh
thời vụ
tuổi mạ
mật độ
phân bón
rice variety
yield
crop season
seedling age
density
fertilizer