• NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC CỦA PHÂN LÂN BÓN CHO CẢI BẮP TRÊN ĐẤT ACRISOLS TẠI HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI

NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC CỦA PHÂN LÂN BÓN CHO CẢI BẮP TRÊN ĐẤT ACRISOLS TẠI HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI

Xem các bài khác
Số trang của bài
76-80
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC CỦA PHÂN LÂN BÓN CHO CẢI BẮP TRÊN ĐẤT ACRISOLS TẠI HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI

Tên tác giả
Trần Thị Minh Thu, Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Bộ
Category
Monthly Journal
Title

Effect of phosphorus fertilizer on cabbage yield on Acrisol in Bac Ha district, Lao Cai province

Author
Tran Thi Minh Thu, Tran Minh Tien, Nguyen Van Bo
Tóm tắt

Nghiên cứu xác định hiệu lực của lân đối với cây rau cải bắp trên đất Acrisol tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai được tiến hành tại đồng ruộng gồm 6 công thức với liều lượng lân bón khác nhau (0, 30, 60, 90, 120, 150 kg P2O5 ha-1) trên nền không và có bón vôi (bón 2 tấn/ha). Kết quả thí nghiệm cho thấy: Trên nền không bón vôi năng suất bắp cải cao nhất ở mức bón 150 kg P2O5/ha (năng suất 24,20 tấn/ha) nhưng không có khác biệt rõ với mức bón 120 kg P2O5/ha (22,03 tấn/ha) và trên nền có bón vôi năng suất cao nhất ở mức bón 120 kg P2O5/ha (19,35 tấn/ha). Bón vôi không có tác dụng làm tăng năng suất cải bắp, không tăng hiệu quả sử dụng lân.

Abstract

A field trial was conducted to evaluate effect of phosphorus (P) fertilizer levels on cabbage yields on Acrisols in Bac Ha district. The trial included 6 P rates (0; 30; 60; 90; 120; 150 kg P2O5/ha) with and without lime application. The results showed that cabbage yields (biomass and head cabbage yield) responded significantly to P fertilizer doses. Without lime application, cabbage yield was highest in the treatment applied 150 kg P2O5/ha but it was not significantly different with the treatment applied 120 kg P2O5/ha. With lime application, cabbage yield was highest in the treatment applied 120 kg P2O5/ha. Lime application had a negative effect on cabbage yields and phosphorus fertilizer application.

Từ khoá / Keywords

Cải bắp
phân lân
vôi
Bắc Hà
Cabbage
phosphorus fertilizer
lime application
Bac Ha district