• NGHIÊN CỨU ĐỊNH DANH VÀ THUẦN HÓA LOÀI NẤM THUỘC CHI Lentinus THU THẬP TẠI VÙNG THẤT SƠN TỈNH AN GIANG

NGHIÊN CỨU ĐỊNH DANH VÀ THUẦN HÓA LOÀI NẤM THUỘC CHI Lentinus THU THẬP TẠI VÙNG THẤT SƠN TỈNH AN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
90-95
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐỊNH DANH VÀ THUẦN HÓA LOÀI NẤM THUỘC CHI Lentinus THU THẬP TẠI VÙNG THẤT SƠN TỈNH AN GIANG

Tên tác giả
Hồ Thị Thu Ba
Category
Monthly Journal
Title

Identification and domestication of wild mushroom Lentinus collected from That Son, An Giang province

Author
Ho Thi Thu Ba
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm định danh và xây dựng quy trình nuôi trồng loài nấm hương hoang dại thuộc chi Lentinus (được kí hiệu là Len I) và tìm ra môi trường tối ưu để nấm tạo thể quả với hiệu suất sinh học cao. Kết quả phân tích trình tự gen rRNA vùng ITS của chủng nấm nghiên cứu cho thấy chủng Len I có độ tương đồng 96% so với loài nấm dai Lentinus squarrosulus. Kết hợp với quan sát hình thái học của chúng có thể xác định đây có thể là một loài gần gũi nhất với loài Lentinus squarrosulus. Len I được thuần hóa trên môi trường nuôi cấy giống cấp I, II và tạo quả thể trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, môi trường tốt nhất để nhân giống cấp I cho nấm Len I là môi trường PDA bổ sung nước dừa, tốc độ lan nhanh nhất, đạt 5,62 cm sau 5 ngày nuôi cấy. Môi trường hạt lúa bổ sung 5% cám là môi trường nhân giống cấp II tối ưu. Môi trường tạo thể quả thích hợp nhất là môi trường với tỉ lệ phối trộn là 90% mùn cưa + 5% bắp + 5% cám, hiệu suất sinh học đạt 10,56 % sau 68,6 ngày nuôi cấy.

Abstract

The study aimed to identify and develop a culture process for wild mushroom genus Lentinus (marked as Len I) and to find the optimal medium to produce fruiting bodies with high biological efficiency. The results of rRNA gene sequence analysis in the ITS region showed that Len I had 96% similarity with the species Lentinus squarrosulus. Combined with their morphological observations, it can be determined that this may be a species closest to Lentinus squarrosulus. Lent I was domesticated on culture medium of grade I and II and produced fruiting bodies in the laboratory. The results showed that, the best medium for the propagation of grade I for Lentil I was PDA supplemented with coconut juice, the fastest spreading speed, reaching 5.62 cm after 5 days of culture. Brown rice seed supplemented with 5% rice bran was the optimal grade II propagation medium. The most suitable medium for fruiting body formation was the mixture of 90% sawdust + 5% rice bran and 5% corn flour, the biological yield reached 10.56% after 68.6 days of culture.

Từ khoá / Keywords

Chi nấm Lentinus
môi trường nhân giống
định danh
Mushroom genus Lentinus
propagation medium
identification