• NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN LÊN MEN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN LẬP TỪ ĐẤT TRỒNG CHÈ SHAN YÊN BÁI

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN LÊN MEN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN LẬP TỪ ĐẤT TRỒNG CHÈ SHAN YÊN BÁI

Xem các bài khác
Số trang của bài
21-26
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN LÊN MEN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT PHÂN LẬP TỪ ĐẤT TRỒNG CHÈ SHAN YÊN BÁI

Tên tác giả
Trần Thị Huế , Lê Như Kiểu, Tống Kim Thuần
Category
Monthly Journal
Title

Study on fermentation conditions for microbial strains isolated from soils of Shan tea plantation

Author
Tran Thi Hue, Le Nhu Kieu, Tong Kim Thuan
Tóm tắt

Với mục đích sản xuất chế phẩm vi sinh hữu ích sử dụng cho cây chè Shan Yên Bái, đã tiến hành khảo sát điều kiện lên men của 04 chủng vi sinh vật vùng rễ được phân lập từ đất trồng chè Shan Yên Bái (PAl - 1; PFe - 1; C5 và TS4). Kết quả nghiên cứu đã xác định được môi trường lên men thích hợp nhất cho cả 4 chủng là SX1, với các thông số kỹ thuậttrong quá trình lên men là nhiệt độ300 C đối với chủng PFe - 1, chủng PAl - 1 và chủng C5, nhiệt độ 350 C đối với chủng TS4; tốc độ khuấy là 350 vòng/phút; tỷ lệ cấp giống 5%; pH7 đối với 2 chủng PFe - 1 và PAl - 1, pH6,5 đối với 2 chủng C5 và TS4; thời gian lên men thích hợp nhất của chủng PFe - 1 là 72 giờ và 48 giờ với 3 chủng còn lại.

Abstract

To produce useful biofertilizer for Shan tea tree in Yen Bai province, a study on fermentation conditions for 04 selected microbial strains (PFe - 1, PAl - 1, C5, TS4) isolated from soils of Shan tea plantation was carried out. The results showed that the most suitable fermentation medium for all 4 strains was SX1 with technical parameters as: 30o C temperature was suitable for PFe - 1, PAl - 1 and C5 strains, 350 C for TS4 strain; rotate speed was at 350 rpm; seed ratio was of 5%; pH 7 was suitable for PFe - 1 and PAl - 1 strain while pH 6,5 was for 2 strains C5 and TS4; Time for fermentation of PFe - 1 strain was in 72 hours, and for other ones in 48 hours.

Từ khoá / Keywords

Cây chè Shan
phân bón vi sinh
lên men
vi khuẩn vùng rễ
Shan tea tree
biofertilizer
fermentation
rhizobacteria