• NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH VỀ NĂNG SUẤT LÁ CỦA GIỐNG DÂU LAI VH17 Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH VỀ NĂNG SUẤT LÁ CỦA GIỐNG DÂU LAI VH17 Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
80-87
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH VỀ NĂNG SUẤT LÁ CỦA GIỐNG DÂU LAI VH17 Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Len, Hà Văn Phúc
Category
Monthly Journal
Title

Stability evaluation of leaf yield of mulberry hybrid VH17 in Red River Delta

Author
Nguyen Thi Len, Pham Xuan Thu
Tóm tắt

Giống dâu lai VH17 được lai tạo và chọn lọc bằng phương pháp lai hữu tính từ tổ hợp lai K9 x ĐB86. Để đánh giá tính ổn định về năng suất của giống dâu mới này ngoài sản xuất vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), nghiên cứu tại ba tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nam từ năm 2014-2015 đã được tiến hành. Kết quả đã xác định được giống dâu lai VH17 đạt năng suất lá cao và ổn định thích hợp phát triển sản xuất ở vùng đồng bằng sông Hồng với các đặc điểm chính sau: Giống VH17 có thời gian nảy mầm vụ Xuân sớm hơn giống VH13 từ 6-8 ngày và giống Hà Bắc từ 11-13 ngày. Tỷ lệ số mầm nảy hữu hiệu ở vụ Xuân cao, so với giống VH13 cao hơn 17,1%, so với giống Hà Bắc cao hơn 34,0%. Lá to, kích thước lá (dài x rộng) 19,10 x 15,78 cm, so với giống VH13, chiều dài lá lớn hơn 10,3%, chiều rộng lớn hơn 5,2%. Năng suất lá cả năm đạt 34,77 tấn/ha, cao hơn giống VH13 là 11,2%, cao hơn giống Hà Bắc 40,1%, cho nhiều lá ở vụ Xuân. Mức độ nhiễm một số sâu, bệnh hại chính thấp hơn so với giống Hà Bắc, tương đương với giống VH13.

Abstract

Mulberry hybrid (VH17) was selected from crossing combination of K9 x DB86. The study was conducted in 3 provinces of Red River Delta, including Thai Binh, Nam Dinh and Ha Nam to evaluate the Stability evaluation of leaf yield of this mulberry hybrid variety. Result showed that the leaf yield was high and stable in in Red River Delta with folowing characteristics: Germination time of VH17 variety was 6-8 days shorter than that of VH13 and 11-13 days of Ha Bac variety, respectively. Effective germination ratio of VH17 in Spring was 17.05% higher than that of VH13 and 34% of Ha Bac, respectively. The leave of VH17 was big with size of 19.1 cm length x 15.78 cm width. The leaf length and the leaf width of VH17 were 10.28% and 5.2% higher in comparison with that of Ha Bac variety. The annual leaf yield was 34.77 tons/ha and higher than the leaf yield of VH13 by 11.2% and of Ha Bac by 40.1%, respectively. The level of main pest and disease infection in VH17 was observed lower than in Ha Bac and equal to that in VH13 varieties.

Từ khoá / Keywords

Bệnh do nấm
dâu lai
mật độ sâu hại
năng suất
Đồng bằng sông Hồng
Fungi disease
mulberry hybrid variety VH17
leaf yield
pest and disease density
Red River Delta