• NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA CÁC DÒNG LÚA BC15 TÍCH HỢP HAI GEN KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA CÁC DÒNG LÚA BC15 TÍCH HỢP HAI GEN KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN

Xem các bài khác
Số trang của bài
33-40
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA CÁC DÒNG LÚA BC15 TÍCH HỢP HAI GEN KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN

Tên tác giả
Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Bá Ngọc, Khuất Thị Mai Lương, Lê Thị Ngọc, Lê Hùng Lĩnh, Nguyễn Thị Thanh Thủy
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agronomic characteristics of BC15 lines introgressing two blast resistance genes

Author
Nguyen Thi Nhai, Nguyen Thi Minh Nguyet, Nguyen Ba Ngoc, Khuat Thi Mai Luong, Le Thi Ngoc, Le Hung Linh, Nguyen Thi Thanh Thuy
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, ba dòng lúa B4.2, B4.4 và B4.7 tích hợp 2 gen kháng bệnh đạo ôn (Pik-h, Pi9(t)) trên nền giống lúa trồng phổ biến BC15 đã được gieo trồng và đánh giá đặc điểm nông học, mức độ nhiễm sâu bệnh và tiềm năng năng suất. Kết quả đánh giá cho thấy dòng B4.2 có các đặc điểm nông học chính tương tự như BC15 và có tiềm năng năng suất cao, được chọn lọc để tiếp tục phát triển và đặt tên là BC15.4.2. Dòng lúa BC15.4.2 mang hai gen kháng bệnh đạo ôn Pik-hPi9(t),biểu hiện tính kháng bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông (điểm 0 - 1), tốt hơn rõ rệt so với giống gốc BC15 (điểm 5 - 7) trên đồng ruộng. Dòng BC15.4.2 mang các chỉ tiêu nông học và chất lượng cơm gạo tương đương giống BC15. Do có khả năng kháng bệnh đạo ôn, năng suất dòng BC15.4.2 ở vụ Xuân 2020 đã đạt 7,5 tấn/ha, cao hơn 19% so với năng suất thực thu của giống lúa gốc BC15 (6,3 tấn/ha) nhiễm đạo ôn.

Abstract

In this study, three rice lines B4.2, B4.4 and B4.7 introgressed two blast resistance genes (Pik-h, Pi9(t)) with the genetic background of popular cultivated rice variety BC15 were evaluated for agronomic characteristics, disease resistance and yield potential. The evaluation results showed that the B4.2 line, which had the same agronomic characteristics as BC15 and had high yield potential, was selected and named as BC15.4.2. The BC15.4.2 line has been confirmed to carry two rice blast resistance genes, Pik-h and Pi9(t), which expressed better resistance to leaf and panicle blast (score 0 - 1) than the original variety BC15 (score 5 - 7) on the field. This line had similar agronomic characteristics, and grain cooking quality as BC15, and showed high yield potential with ~ 19% higher than the original BC15 rice variety, which is susceptible to blast disease.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
Giống lúa BC15
chỉ thị phân tử
gen kháng bệnh đạo ôn
lúa
rice
BC15 rice variety
molecular markers
blast resistance gene
rice