• NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN ẤU TRÙNG TÔM SÔNG NUÔI TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIOFLOCS

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN ẤU TRÙNG TÔM SÔNG NUÔI TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIOFLOCS

Xem các bài khác
Số trang của bài
118-128
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN ẤU TRÙNG TÔM SÔNG NUÔI TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIOFLOCS

Tên tác giả
Đoàn Thanh Loan, Lã Thu Hiền, Nguyễn Công Thiết, Nguyễn Khánh Linh, Thái Văn Đức, Nguyễn Thanh Phương
Category
Monthly Journal
Title

Study on spawning characteristics and larval development of oriental river prawn using Bioflocs rearing water

Author
Doan Thanh Loan, La Thu Hien, Nguyen Công Thiet, Nguyen Khanh Linh, Thai Van Duc, Nguyen Thanh Phuong
Tóm tắt

Nghiên cứu này mô tả chi tiết đặc điểm sinh sản và sự phát triển hình thái ở các giai đoạn ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sông (Macrobrachium nipponense, de Haan, 1849) được nuôi thành công trong môi trường nước Bioflocs nhằm hướng đến sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm. Kết quả cho thấy tôm sông sinh sản có số lượng trứng trung bình 4331 ± 45, chiếm 13,15 ± 6,84% khối lượng tôm. Sau khi giao vĩ vài giờ, tôm cái bắt đầu đẻ trứng, trứng được thụ tinh rơi thẳng vào buồng ấp trứng. Buồng ấp trứng được tạo thành bởi màng bụng uốn vào và phần gốc của những chân bụng đầu tiên phát triển dài ra và có những tấm lông cứng, dài để mang trứng khi tôm sinh sản. Thời gian tôm cái mang trứng đến khi nở phụ thuộc vào nhiệt độ nước và dao động trong khoảng trên dưới 3 tuần. Ấu trùng được phát tán bởi sự hoạt động nhanh của các chân bụng tôm mẹ. Hình thái và kích thước ấu trùng từ ngày 1 - 20 được quan sát ghi nhận và đo đạc chi tiết để nhận diện các giai đoạn biến thái của ấu trùng tôm và hậu ấu trùng. Ấu trùng tôm ngày 1 có chiều dài toàn thân 0,42 ± 0,03 mm. Tôm hậu ấu trùng (Postlarvae - PL) tính từ ngày tuổi thứ 21 và được nuôi thêm 12 ngày tuổi cho quen với nhiều loại thức ăn khác nhau để có được PL12 ăn rộng hơn cho việc nuôi thương phẩm.

Abstract

This study describes in detail the spawning characteristics and the complete larval development of oriental river prawn Macrobrachium nipponense using Bioflocs rearing water. The results showed that spawning river shrimp has an average number of eggs of 4331 ± 45, accounting for 13.15 ± 6.84% of shrimp weight. After a few hours of mating, the female shrimp begin to lay eggs. The fertilized egg falls directly into the ovary. The eggs are moved directly to the hatching area, which is made of two components the folding of the abdomen cling film and the small paddle-like legs under the female shrimp that help them swim, carry, clean, oxygenate and fan their eggs. Depending on the water temperature the larvae hatch out the eggs that the female shrimp has been carrying for approximately three weeks. The larvae are spread by rapid movement of the female pleopods. Morphology and size of larvae from day 1 to 20 were observed, recorded and measured in detail to identify metamorphic stages of shrimp larvae and postlarvae. Shrimp larvae on day 1 had a body length of 0.42 ± 0.03 mm. Postlarvae shrimp (Postlarvae – PL) were counted from the 21st day of age and were reared for 12 more days to get used to different types of food, getting PL12 to eat more widely for commercial rearing

Từ khoá / Keywords

Tôm sông
đặc điểm sinh sản và phát triển
Bioflocs
Oriental river prawn
spawning and development characteristics
Bioflocs