• NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC RẦY NÂU MIỀN TRUNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA CÁC GIỐNG LÚA TRONG SẢN XUẤT

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC RẦY NÂU MIỀN TRUNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA CÁC GIỐNG LÚA TRONG SẢN XUẤT

Xem các bài khác
Số trang của bài
20-24
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC RẦY NÂU MIỀN TRUNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA CÁC GIỐNG LÚA TRONG SẢN XUẤT

Tên tác giả
Lưu Văn Quỳnh, Đinh Hồ Anh, Hồ Lệ Quyên, Trần Vũ Thị Bích Kiều
Category
Monthly Journal
Title

Research on biotypes of brown plant hopper in central region of Viet Nam and reaction of rice varieties

Author
Abstract

The brown plant hopper (BPH) in central region of Viet Nam was present to 1, 2, 3 biotypes. They were susceptible to biotype indicator varieties as Mudgo(Bph-1), ASD7(bph-2), ARC10550(bph-5), Swarnalata(bph-6) and T12(bph-7). In addition, the varieties are now susceptible as Babawee (bph4), Chinsapa(bph-8) and Pokkali(Bph-9) except gene Bph-3 on Rathuheenati rice variety resistant well. For cultivated varieties, there are 7 rice varieties tolerant to four subregions as AS 996, B52, Cuu Long 8, OM4668 T (RNT 9), M12, IR 7143, ML2002 CL (RNT3). Each subregion has a group of suitable resistant rice varieties such as: there are 12 varieties in Binh Thuan -Khanh Hoa.(ĐB6, 13/2, AS 996, B 52, DH 14, DH 99-81, Cuu Long 8, RNT 9 (OM4668 T), M 12, IR 7143, ML 68 T, ML2002 CL (RNT3); there are 18 varieties in Quang Nam - Quang Ngai (ĐV 108, AS 996, B52, DH 99-81, HT 7, ML 203, HT 8, ML 4, ML 49, QH 07, X 21, Cuu Long 8, OM4668 T, IR 7143, M 12, TBR 1, ML 68 T, ML2002 CL); There are 23 varieties in Binh Dinh -Phu Yen(ĐB1, ĐB6, 13/2, AS 996, B 52, DH14, HT 8, ML 203, HT 8, ML 4, ML 203, HT 8, ML 4, OM 4214, OM 4274, P 28, VD 7, X21, OM 4668 T, M 12, Cuu Long 8, IR 7143, ML2002 CL); there are 20 varieties in Hue - Quang Binh (AIT 01, AS 996, B 52, DH 815-6, DH 99-81, ML 203, HT 8, ML 4, ML 211, ML 49, ML68, QH07, SX 31, X 21, OM 4668 T, (RNT9), Cuu Long 8, IR 7143, M 12, ML 68-1, ML2002 CL).

Từ khoá / Keywords

Brown plant hopper
biotype indicator
subregion
light susceptible reaction
rice variety.