• NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG HÀM LƯỢNG AMYLOSE VÀ MỘT SỐ TÍNH TRẠNG CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN LÚA CAO SẢN VÀ LÚA MÙA

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG HÀM LƯỢNG AMYLOSE VÀ MỘT SỐ TÍNH TRẠNG CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN LÚA CAO SẢN VÀ LÚA MÙA

Xem các bài khác
Số trang của bài
22-27
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG HÀM LƯỢNG AMYLOSE VÀ MỘT SỐ TÍNH TRẠNG CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN LÚA CAO SẢN VÀ LÚA MÙA

Tên tác giả
Hồ Văn Được , Nguyễn Thị Lang , Trần Thị Thanh Xà , Nguyễn Thị Thảo Nguyên , Bùi Chí Bửu
Category
Monthly Journal
Title

Study on diversity of amylose content and main characteristics of high yielding rice and traditional rice germplasms

Author
Ho Van Duoc, Nguyen Thi Lang, Tran Thi Thanh Xa, Nguyen Thi Thao Nguyen, Bui Chi Buu
Tóm tắt

Việc chọn lọc cây bố mẹ là một trong những bước đầu quan trọng và quyết định đến sự thành công của phương pháp lai tạo ra giống lúa mới. Do đó, đề tài được thực hiện nhằm đánh giá mức độ đa dạng giữa 70 giống lúa cao sản và 88 giống lúa mùa trong ngân hàng gen của Viện Lúa Đồng Bằng sông Cửu Long bằng phương pháp đánh giá hình thái và các phương pháp sinh hóa (hàm lượng amylose và đặc tính nông học). Kết quả cho thấy 70 giống lúa cao sản được chia thành 3 nhóm: nhóm I (có TGST 100 ngày). Bên cạnh đó, nhóm lúa mùa cũng được chia thành 3 nhóm: nhóm I (có TGST từ 98-114 ngày), nhóm II (có TGST từ 115-127 ngày), nhóm III (có TGST từ 128-136 ngày). Tuy nhiên, hàm lượng amylose của các giống lúa trong cùng nhóm cũng tương đối khác nhau.

Abstract

Selection of parents is one of the most important steps of breeding program. It decided the success of creating new varieties. In this study, the diversity among 70 cultivar and 88 traditional varieties in Gene Bank of Cuu Long Rice Research Institute were evaluated based on morphogical and biochemical traits. The results showed that 70 cultivars were divided into 3 groups depending on the growth duration such as: group I ( 100 days). In addition, 88 traditional varieties were also divided into 3 groups included: group I (98-114 days), group II (115-127 days), group III (128-136 days). Furthermore, amylose contents of the rice varieties in the same group are diferent.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
Lúa mùa
lúa cao sản
tính trạng hàm lượng amylose
đa dạng di truyền
Winter rice
high-yield rice
Amylose content
genetic diversity