• NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÂY HOÀNG LIÊN Ô RÔ TRONG CHI Mahonia Nutt. BẰNG CHỈ THỊ RAPD

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÂY HOÀNG LIÊN Ô RÔ TRONG CHI Mahonia Nutt. BẰNG CHỈ THỊ RAPD

Xem các bài khác
Số trang của bài
23-29
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÂY HOÀNG LIÊN Ô RÔ TRONG CHI Mahonia Nutt. BẰNG CHỈ THỊ RAPD

Tên tác giả
Lưu Thúy Hòa, Khuất Hữu Trung , Trần Đăng Khánh, Trần Văn Ơn
Category
Monthly Journal
Title

Study on genetic diversity of Mahonia Nutt. by RAPD markers

Author
Luu Thuy Hoa, Khuat Huu Trung, Tran Dang Khanh, Tran Van On
Tóm tắt

Nghiên cứu đa dạng di truyền của 22 mẫu giống Hoàng liên thuộc chi Mahonia Nutt. được thu thập ở các vùng sinh thái khác nhau cho thấy: Các mẫu giống/loài Hoàng liên ô rô thuộc chi Mahonia Nutt. rất đa dạng. Kết quả phân tích với 374 phản ứng PCR nhân lên được tổng số 2185 băng DNA thuộc 211 loại băng khác nhau, trong đó có 193 băng đa hình (91,47 %) và 18 băng đơn hình (8,53%). Giá trị PIC của 17 mồi với 22 mẫu giống Hoàng liên ô rô nghiên cứu dao động từ 0,7 đến 0,94 (trung bình là 0,85). Hệ số tương đồng di truyền của 22 mẫu giống Hoàng liên ô rô dao động trong khoảng 0,33 đến 0,97. Ở mức tương đồng di truyền 63%, 22 mẫu giống nghiên cứu được chia thành 4 nhóm cách biệt di truyền. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 15 băng cá biệt và 1 băng khuyết duy nhất có thể nhận biết chính xác 10 mẫu giống: MH2, MH3, MH8, MH11, MH14, MH15, MH16, MH17, MH18 và MH22. Kết quả này rất có ý nghĩa để bổ sung cho các nghiên cứu phân loại ở mức hình thái, định danh các nguồn gen Hoàng liên ô rô và nhận dạng chính xác các giống/loài có hàm lượng bebberin cao phục vụ công tác bảo tồn, khai thác nguồn gen cây thuốc quí.

Abstract

The results of RAPD-PCR analysis of 22 Mahonia Nutt. samples showed high genetic polymorphism. This studying of genetic diversity of Mahonia Nutt. 2185 DNA bands were obtained by 374 PCR amplifications and they were divided in 211 different bands, including 193 polymorphic bands (91.47%) and 18 monomorphic bands (8.53%). The PIC values of the 17 primers ranged from 0.7 to 0.94. The mean value of the PIC coefficient of 22 samplings was 0.85. Genetic similarity coefficients of 22 accessions of Mahonia Nutt. family in each pair ranged from 0.33 to 0.97. At 68 percent genetic similarity, 22 accessions were divided into four groups. The experiment showed that 9 primers could identify 10 accessions MH2, MH3, MH8, MH11, MH14, MH15, MH16, MH17, MH18, and MH22. The results are very useful for accurate classification and identification of native indigenous genetic resources (Mahonia Nutt.) for conservation and development.

Từ khoá / Keywords

Hoàng liên ô rô
Mahonia Nutt.
RAPD
đa dạng di truyền
Hoang lien o ro
Mahonia Nutt.
RAPD
genetic diversity