• NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG NHẰM NÂNG CAO THU NHẬP TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY TỈNH CAO BẰNG

NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG NHẰM NÂNG CAO THU NHẬP TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY TỈNH CAO BẰNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
53-58
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG NHẰM NÂNG CAO THU NHẬP TRÊN ĐẤT NƯƠNG RẪY TỈNH CAO BẰNG

Tên tác giả
Lê Quốc Thanh, Nguyễn Thị Thu Trang
Category
Monthly Journal
Title

Research on shifting of crop structure for enhancing income in swiddens land in Cao Bang province

Author
Le Quoc Thanh, Nguyen Thi Thu Trang
Tóm tắt

Cao Bằng có diện tích ngô đạt 39.839,7 ha cả năm, trong đó ngô trồng trên đất nương rẫy là 14.352 ha trong vụ Xuân và 13.842 ha trong vụ Hè Thu. Ở đây cây ngô được trồng độc canh 2 vụ trên năm chiếm diện tích khá lớn với lý do dễ canh tác. Tuy nhiên sản xuất ngô liên tục trong nhiều năm đã làm cho dinh dưỡng của đất trồng suy giảm, năng suất ngô rất thấp. Dự án đã nghiên cứu mở rộng giống đậu tương (ĐT26, NAS-S1) và đậu xanh (ĐX208) cho năng suất cao và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống địa phương để sản xuất trong vụ Hè Thu thay thế cây ngô. Năng suất giống ĐT26 đạt 24,7 - 25,3 tạ/ha, giống NAS-S1 đạt 22,6 - 23,2 tạ/ha, giống ĐX208 đạt 10,3 - 10,95 tạ/ha). Thu nhập thuần của các cơ cấu cây trồng sử dụng cây đậu đỗ thay thế ngô trong vụ hè thu và ngô xuân dao động từ 46,539 - 49,095 triệu đồng/ha cao hơn 50,1 - 58,4% so với trồng thuần ngô.

Abstract

Cao Bang has 39,839.7 ha of yearly maize production, out of which maize is grown on upland of 14,352 ha in spring and 13,842 ha summer - autumn season. Maize is planted as mono crop in 2 seasons a year which accounts for on a large area with easy cultivation reasons. However, continuous corn production for many years makes soil nutrient depleting and corn yield decreasing. The project studied the expansion of soybean varieties (DT26, NAS-S1) and mungbean (DX208) for high productivity and higher economic efficiency than that of local varieties for the production of alternative summer-autumn maize. DT26 achieved the productivity from 24.7 to 25.3 quintals/ha, variety NAS-S1 was 22.6 to 23.2 quintals/ha and mung- bean DX208 reached 10.3 to 10.95 quintals/ha, respectively. Net income of new cropping structure by using legume crops to replace maize in the summer-autumn and spring maize ranged from 46.539 to 49.095 million VND/ha which was higher from 50.1 to 58.4% compared with maize monoculture.

Từ khoá / Keywords

cơ cấu cây trồng
canh tác nương rẫy
tỉnh Cao Bằng
cropping system
burnt-over land
upland
Cao Bang province