NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG KẾT HỢP KHÔ HẠN VÀ MÙI THƠM TRÊN CÂY LÚA

Xem các bài khác
Số trang của bài
7-13
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG KẾT HỢP KHÔ HẠN VÀ MÙI THƠM TRÊN CÂY LÚA

Tên tác giả
Nguyễn Thị Lang , Trịnh Thị Lũy , Nguyễn Ngọc Hương, Trần Bảo Toàn , Bùi Chí Bửu
Category
Monthly Journal
Title

Rice selection by pyramiding two genes of drought tolerance and aroma

Author
Nguyen Thi Lang, Trinh Thi Luy, Nguyen Ngoc Huong, Tran Bao Toan, Bui Chi Buu
Tóm tắt

Sàng lọc 75 dòng BC3F4 từ quần thể OM6162/Sawana-Sub1//OM6162 đã được phát triển tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và đánh giá khô hạn ở giai đoạn mạ trổ hoa và đồng thời sau đó tiếp tục đánh giá mùi thơm của các dòng này. Để có thể đánh giá loại dần các dòng không khô hạn cho các dòng lai hồi giao, các dòng sau khi đánh giá chịu hạn và mùi thơm cũng được xác định lại yếu tố di truyền thông qua chỉ thị phân tử. Ba chỉ thị phân tử RM201 , RM105, RM23662 được đánh giá liên kết với kiểu gen khô hạn trên nhiễm sắc thể số 9 và mùi thơm RM223, SP6 và RG28 trên nhiễm sắc thể số 8 cũng được đánh giá và phân tích. Kết quả đều ghi nhận có sự liên kết giữa kiểu hình và kiểu gen. Các dòng từ tổ hợp OM6162/Sawana -Sub1//OM6162 chọn được chỉ 14 dòng nhưng chỉ có 2 dòng mang gen chịu khô hạn và mùi thơm là dòng D2-F1(BC3F4-1); D2-F14( BC3F4-75 ). Các dòng này được đánh giá năng suất và chọn đưa vào sản xuất trong thời gian tới.

Abstract

Seventy five BC3F4 lines screened from populations OM6162/Sawana-Sub1//OM6162 developed in CuuLong Delta Rice Research Institute were evaluated on level of drought response and aroma at flowering stage. Genetic factors of these rice lines were also identified again via molecular marker after evaluating drought tolerance and aroma. Three evaluated molecular markers including RM201, RM105, RM23662 were associated with drought genes on chromosome 9 and other three markers as RG223, RG28F-R; SP6 were associated with aroma on chromosome 8. Results were recorded that there were association between genotype and phenotype. 14 among the studied lines of OM6162/SawanaSub1//OM6162 combination were selected but only two lines had aromatic and drought genes such as (D2-F1(BC3F4-1); D2-F14(BC3F4-75). These lines could be used for evaluation of yield and yield components in the future.

Từ khoá / Keywords

Thơm
khô hạn
chỉ thị thị phân tử
kiểu gen
kiều hình
aroma
drought
genotypic
markers
phenotypic