NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN GIỐNG LẠC L14 BẰNG CHIẾU XẠ TIA GAMMA (Co60) TRÊN HẠT KHÔ

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-8
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN GIỐNG LẠC L14 BẰNG CHIẾU XẠ TIA GAMMA (Co60) TRÊN HẠT KHÔ

Tên tác giả
Lê Đức Thảo, Lê Công Nông, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Trần Thị Phương Nhung
Category
Monthly Journal
Title

Study on improvement of L14 peanut variety by Co60 gamma irradiation on dry seeds

Author
Le Duc Thao, Le Cong Nong, Nguyen Van Manh, Pham Thi Bao Chung, Le Thi Anh Hong, Tran Thi Phuong Nhung
Tóm tắt

Với mục tiêu tạo ra các biến dị mới, cải tiến theo hướng thay đổi màu sắc hạt, nâng cao năng suất, giống lạc L14 đã được chiếu xạ tia gamma ( Co60 ) trên hạt khô ở các liều chiếu xạ 150, 180, 200, 220 và 250 Gy. Kết quả cho thấy, chiếu xạ tia gamma đã tạo ra hàng loạt các biến dị kiểu hình ở giống L14 với liều chiếu xạ có phổ biến dị rộng nhất là 220 và 250 Gy; tần số biến dị có xu hướng tăng theo chiều tăng liều chiếu xạ, đạt cao nhất ở 250 Gy ở thế hệ M1 và M2 . Thế hệ M5 , đã thu được 05 dòng đột biến có lợi cho chọn tạo giống mới gồm 04 dòng đột biến hạt đỏ (L14 có hạt màu hồng), chịu bệnh đốm nâu (điểm 3) tốt hơn L14 và 01 dòng năng suất cao hơn L14.

Abstract

With the goal of creating new variations towards changing grain color and improving yield, the peanut variety L14 was irradiated with gamma-rays ( Co60 ) at doses of 150, 180, 200, 220 and 250 Gy on dry seeds. The results showed that a series of phenotypic variations were generated by irradiation doses of 220 and 250 Gy in L14 cultivar; the variation frequency tended to increase with the increasing radiation dose, reaching the highest at 250 Gy in the generations M1 and M2 . 05 line mutants beneficial for new breeding were selected in M5 generation, including 04 red-seed coats, better tolerance to brown spot disease (score 3) than L14 and 01 lines with the yield higher than L14

Từ khoá / Keywords

Giống lạc L14
đột biến
chiếu xạ
tia gamma
L14 peanut variety
mutation
irradiation
gamma-rays