• NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT2008 BẰNG CHIẾU XẠ TIA GAMMA (Co60) TRÊN HẠT NẢY MẦM

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT2008 BẰNG CHIẾU XẠ TIA GAMMA (Co60) TRÊN HẠT NẢY MẦM

Xem các bài khác
Số trang của bài
39-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG DT2008 BẰNG CHIẾU XẠ TIA GAMMA (Co60) TRÊN HẠT NẢY MẦM

Tên tác giả
Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Đức Thảo, Lê Thị Ánh Hồng, Phạm Thị Xuân
Category
Monthly Journal
Title

Improvement of soybean variety DT2008 by gamma (CO60) irradiation on germination seeds

Author
Pham Thi Bao Chung, Nguyen Van Manh Le Duc Thao, Le Thi Anh Hong, Pham Thi Xuan
Tóm tắt

Với mục tiêu cải tiến giống đậu tương DT2008 theo hướng rút ngắn thời gian sinh trưởng và tạo nguồn vật liệu mới có lợi cho công tác chọn tạo giống đậu tương, hạt nảy mầm được đột biến bằng chiếu xạ tia gamma (Co60). Đến thế hệ M7, đã chọn lọc được 10 dòng đột biến có ý nghĩa trong chọn tạo giống mới ở liều chiếu xạ 25 Gy và 50 Gy gồm: 2 dòng đột biến (8-2-25/4-10 và 8-2-50/5-13) thấp cây, có chiều cao cây dao động từ 63,7 - 64,1 cm, thấp hơn DT2008 (69,8 cm) từ 5,7 - 6,1 cm; 01 dòng đột biến (8-2-25/5-6) nhiều cành (nhiều hơn giống gốc là 1,4 cành); 7 dòng chín sớm (8-2-50/7-4, 8-2-50/7-5, 8-2-50/7-6, 8-2-50/7-13, 8-2-50/7-14, 8-2-50/7-15 và 8-2-50/7-20), có thời gian sinh trưởng từ 103 - 106 ngày, chín sớm hơn DT2008 (112 ngày) từ 6 - 9 ngày. Tất cả các dòng đột biến được chọn đều có năng suất cao tương đương giống gốc (14,34 g/cây) dao động từ 13,24 - 14,51 g/cây.

Abstract

With the aim of improving soybean variety DT2008 to shorten its growth duration and create new benefit mutants for soybean breeding, germination seeds were treated by gamma (Co60) irradiation. At M7 generation, 10 mutant lines derived from 25 and 50 Gy with significant traits for soybean breeding were selected, including 2 short mutant lines with the stem height of 63.7 to 64.1 cm (5.7 - 6.1 cm shorter than DT2008’s (69.8 cm)), 1 multi-branch mutant line (1.4 branches more than the origin) and 7 early ripening mutant lines with the growth duration of 103 to 106 days (6 - 9 days shorter than DT2008’s (112 days)). All these mutant lines had high yield of 13.24 - 14.51 g/plant, equal to the yield of DT2008 (14.34 g/plant).

Từ khoá / Keywords

DT2008
Đậu tương
đột biến
gamma
chiếu xạ
DT2008
Soybean
mutant
gamma
irradiation