• NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN NĂNG SUẤT XÀ LÁCH LOLO TÍM TRỒNG THỦY CANH BẰNG DINH DƯỠNG BỔ SUNG QUA LÁ

NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN NĂNG SUẤT XÀ LÁCH LOLO TÍM TRỒNG THỦY CANH BẰNG DINH DƯỠNG BỔ SUNG QUA LÁ

Xem các bài khác
Số trang của bài
68-75
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN NĂNG SUẤT XÀ LÁCH LOLO TÍM TRỒNG THỦY CANH BẰNG DINH DƯỠNG BỔ SUNG QUA LÁ

Tên tác giả
Phan Ngọc Nhí, Hà Mộng Cầm
Category
Monthly Journal
Title

Improving the yield of hydroponic Lollo rossa lettuce by foliar nutrient supplementation

Author
Phan Ngoc Nhi, Ha Mong Cam
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra loại dinh dưỡng phun bổ sung qua lá để cải thiện sinh trưởng và năng suất xà lách Lolo tím trồng thủy canh. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức, 5 lần lặp lại (mỗi lặp lại là 10 rọ thủy canh trồng 1 cây xà lách trên rọ). Các nghiệm thức bao gồm: Phun phân cá; phun trùn quế; phun Nyro; phun dung dịch dinh dưỡng trồng thủy canh; đối chứng (phun nước). Kết quả cho thấy, phun bổ sung phân cá có tác dụng làm gia tăng số lá, chiều rộng lá và khối lượng trung bình cây xà lách Lolo tím, qua đó làm gia tăng 11,8% năng suất so với đối chứng. Các dưỡng chất bổ sung qua lá trong nghiên cứu không làm ảnh hưởng đến độ Brix và hàm lượng chất khô của xà lách Lolo tím. Hàm lượng nitrate tích luỹ trong xà lách Lolo tím ở các tất cả các nghiệm thức thấp hơn rất nhiều lần so với giới hạn tối đa cho phép.

Abstract

The study was conducted at Can Tho University to find out a foliar nutrient supplement to improve the growth and yield of hydroponic Lollo rossa lettuce. The experiment was arranged in a completely randomized design with 5 treatments, 5 repetitions (each repetition was 10 hydroponic basket pots with 1 lettuce plant on the basket). The treatments included: Liquid fish fertilizer; Liquid vermicompost fertilizer; Nyro; Nutrient solution for hydroponics; Control (Freshwater). The results showed that, using Liquid fish fertilizer increased the number of leaves, leaf width and average weight of Lollo rossa lettuce, thereby increasing the yield by 11.8% compared to the control. All of the foliar nutrient supplements in the study did not affect the Brix and dry matter content of Lollo rossa lettuce. Accumulated nitrate content in Lollo rossa lettuce in this study was much lower than the maximum allowable limit.

Từ khoá / Keywords

Xà lách Lolo tím
dinh dưỡng bổ sung qua lá
thủy canh
Lollo rossa lettuce
foliar nutrient supplement
hydroponics