• NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
95-104
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

Tên tác giả
Trần Trọng Phương, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phan Văn Khuê, Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Đình Trung, Ngô Thanh Sơn
Category
Monthly Journal
Title

Study on factors affecting land price in Tu Son city, Bac Ninh province

Author
Tran Trong Phuong, Nguyen Thị Thu Hien, Phan Van Khue, Nguyen Duc Loc, Nguyen Đình Trung, Ngo Thanh Son
Tóm tắt

Nhu cầu về đất ở tại thành phố Từ Sơn đặc biệt tăng trong những năm gần đây làm cho giá đất biến động đột biến. Giá đất ở thị trường có xu thế luôn cao hơn so với giá đất ở do Nhà nước quy định, mức độ chênh lệch dao động từ 2,6 đến 12,1 lần, Giá đất tại các khu vực trung tâm thành phố là cao nhất và giảm dần tại khu vực lân cận. Sự khác biệt về giá trị của các thửa đất vẫn tuân theo quy luật chung và phụ thuộc từng đường phố, vị trí thửa đất, và hàng loạt các yếu tố khác tác động tổng hợp. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha và mô hình phân tích yếu tố khám phá EFA. Phương trình hồi quy tuyến tính là: Y = −0,262 + 0,186 X1 + 0,136 X2 + 0,219 X3 + 0,185 X4 . Kết quả nghiên cứu đã xác định: nhóm yếu tố khu vực có ảnh hưởng lớn nhất đến giá đất ở tại thành phố Từ Sơn với tỷ lệ 27,74%; tiếp đến là nhóm yếu tố cá biệt 26,75%, nhóm yếu tố hành chính, xã hội 24,95%. Cuối cùng là nhóm nhân khẩu chiếm 20,56%.

Abstract

Demand for residential land in Tu Son city has especially increased in recent years, causing land prices to fluctuate dramatically. The residential land price in the market tends to be always higher than residential land prices regulated by the State, the difference ranges from 2.6 to 12.1 times. The land price in the city center areas is the highest and gradually decreases in the vicinity. The difference in the value of land parcels still follows the general rule and depends on each street, land plot location, and a variety of other complicating factors. The data were processed by SPSS software, the scale was tested by Cronbach’s Alpha coefficient and the EFA exploratory factor analysis model. The linear regression equation is: Y = −0,262 + 0,186 X1 + 0,136 X2 + 0,219 X3 + 0,185 X4 . Thus, the study results confirmed: the group of regional factors has the greatest influence on the residential land price in Tu Son city with a rate of 27.74%; followed by the group of individual factors with 26.75%, the group of administrative and social factors with 24.95%. Finally, the demographic group accounted for 20.56%.

Từ khoá / Keywords

Giá đất ở
yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở
mô hình hồi quy tuyến tính
thành phố Từ Sơn
Residential land price
factors affecting residential land price
linear regression model
Tu Son city