• NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG TẦM GỬI TRÊN CÂY DÂU TẰM

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG TẦM GỬI TRÊN CÂY DÂU TẰM

Xem các bài khác
Số trang của bài
69-74
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG TẦM GỬI TRÊN CÂY DÂU TẰM

Tên tác giả
Nguyễn Thúy Hạnh
Category
Monthly Journal
Title

Study on factors effecting the multiplication of mistletoe on mulberry

Author
Nguyen Thuy Hanh
Tóm tắt

Nghiên cứu này lần đầu tiên thăm dò đánh giá phương pháp nhân giống hữu tính của tầm gửi cây và theo dõi khảo sát đặc điểm nông sinh học, sinh trưởng của tầm gửi trên các giống dâu khác nhau ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giống dâu khác nhau không ảnh hưởng tới tỷ lệ nảy mầm của hạt tầm gửi tươi trong thí nghiệm. Tuy nhiên các yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm, sinh trưởng và phát triển của tầm gửi dâu. Cả nhiệt độ, ẩm độ ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt. Nhiệt độ và ẩm độ thích hợp cho hạt nảy mầm tương ứng là 12-25o C và >85%. Tầm gửi sinh trưởng mạnh ở điều kiện ánh sáng mạnh. Nếu ở giai đoạn này gặp điều kiện ánh sáng yếu, kèm theo mưa phùn kéo dài, tầm gửi sinh trưởng chậm, thậm chí có thể dẫn đến tỷ lệ chết cao (70%) với triệu chứng thối nhũn, đen thân.

Abstract

This study was a primary investigation to evaluate sexual multiplication methods of mistletoe grown on mulberry trees and their agrobiological characteristics in Vietnam. The results showed that germination ratio of mistletoe were not affected by mulberry varieties. However, the germination ratio of mistletoe was affected by natural factors such as temperature, humidity, light. The temperature and humidity were recorded to be suitable for mistletoe at 12-25o C and >85%, respectively. Mistleto grew well under high light intensity. Under low light intensity in combination with long time of drizzle could inhibit growth of mistletoe, even leading to high mortality ratio (70% ± 4,82) with caseation black.

Từ khoá / Keywords

Tầm gửi cây dâu
tang kí sinh
tác dụng của tang kí sinh
nhân giống
Mistletoe
mulberry
medical uses
multiplication method