• NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA, NÂNG CAO NĂNG SUẤT GIỐNG NHÃN T6 TRỒNG TẠI HƯNG YÊN

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA, NÂNG CAO NĂNG SUẤT GIỐNG NHÃN T6 TRỒNG TẠI HƯNG YÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
83-88
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA, NÂNG CAO NĂNG SUẤT GIỐNG NHÃN T6 TRỒNG TẠI HƯNG YÊN

Tên tác giả
Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thu Hương
Category
Monthly Journal
Title

Study on technical measures to force flowering and improving the yield of longan variety T6 in Hung Yen province

Author
Nguyen Quoc Hung, Nguyen Thi Thu Huong
Tóm tắt

Nhãn là một trong các cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hưng Yên, trong đó giống nhãn T6 là một trong các giống có nhiều đặc tính quý và đang được mở rộng diện tích trồng. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất giống nhãn T6 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân trồng nhãn. Nghiên cứu được triển khai với 2 thí nghiệm: thí nghiệm 1, kết hợp liều lượng xử lý KClO3 (20, 30 và 40 g/m đường kính tán) với thời gian khoanh vỏ (20/12; 30/12 và 10/01), công thức đối chứng không xử lý, không khoanh vỏ; thí nghiệm 2, kết hợp xử lý KClO3 (30 g/m đường kính tán) với phun chế phẩm phân bón qua lá (flower 94, phân bón vi lượng và MKP), công thức đối chứng để tự nhiên. Các thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, mỗi công thức 5 cây, nhắc lại 3 lần, trên cây 10 năm tuổi, mật độ trồng 400 cây/ha tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, áp dụng các liều lượng xử lý KClO3 và các thời gian khoanh vỏ khác nhau đều nâng cao tỷ lệ cây, tỷ lệ cành trên cây ra hoa và năng suất của giống nhãn T6. Các công thức xử lý 30g KClO3/m đường kính tán ở các thời vụ khoanh vỏ khác nhau (20/12; 30/12 và 10/01) cho năng suất thu được đạt 60,5 kg/cây; 58,4 kg/cây và 59,5 kg/cây, đều đạt cao hơn so với các công thức khác của thí nghiệm. Các công thức xử lý 30 g KClO3/m đường kính tán vào thời điểm 30/12 kết hợp phun chế phẩm phân bón qua lá (flower 94, phân bón vi lượng và MKP) đều làm nâng cao tỷ lệ cây, tỷ lệ cành trên cây ra hoa và năng suất của giống so với công thức đối chứng. Công thức xử lý 30 g KClO3/m đường kính tán vào thời điểm 30/12 kết hợp phun phân bón vi lượng sau xử lý 1 tuần cho năng suất thu được cao nhất, đạt 59,7 kg/cây, tương đương lãi thuần đạt 382,6 triệu đồng/ha.

Abstract

Longan is one of the major fruit trees of Hung Yen province, of which T6 variety has many precious characteristics and it's growing area has been being expanded. Study on technical measures aimed to improve the yield of longan variety T6 and to improve production efficiency for farmers. The study was implemented with 2 experiments: experiment 1, combining the treatment dose of KClO3 (20, 30 and 40 g/m of canopy diameter) with the girding time (20/12, 30/12 and 10/1), control treatment with natural flowering; Experiment 2, combining treatment of KClO3 (30 g/m of canopy diameter) with spraying of foliar fertilizer (flower 94, micro-fertilizer and MKP), control treatment natural flowering. The experiments were arranged in completely randomized blocks, each treatment of 5 plants, 3 replications on 10-year-old trees, planting density of 400 trees/ha in Lam Son ward, Hung Yen city, Hung Yen province. The results of the study showed that application of different doses of KClO3 and different girding times increased the rate of flowers of plants, and of branches per tree and the yield of variety T6. The treatment of 30 g KClO3/m of canopy diameter in different girding time (12/20, 30/12 and 10/01) had yield of 60.5 kg/tree; 58.4 kg/tree and 59.5 kg/tree, higher than the other treatments of the experiment. The treatment of 30 g KClO3 /m of canopy diameter at 30/12 combined with spraying foliar fertilizer (flower 94, micro-fertilizer and MKP) increased the rate of flowers of plants, and of branches per tree and the yield of variety T6 compared to the control treatment. The treatment of 30 g KClO3/m of canopy diameter at 30/12 combined with micro-fertilizer spraying after 1 week of treatment for the highest yield, reaching 59.7 kg/tree, equivalent to net profit of 382.6 million VND/ha.

Từ khoá / Keywords

Xử lý ra hoa
KClO3
giống nhãn T6
phân bón lá
tỉnh Hưng Yên
Flowering treatment
KClO3
longan variety T6
foliar fertilizer
Hung Yen province