• NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP CẮT TỈA THÍCH HỢP CHO XOÀI CÁT HÒA LỘC TẠI HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP CẮT TỈA THÍCH HỢP CHO XOÀI CÁT HÒA LỘC TẠI HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
60-65
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP CẮT TỈA THÍCH HỢP CHO XOÀI CÁT HÒA LỘC TẠI HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tên tác giả
Nguyễn Tấn Hưng, Lê Thị Trang, Hồ Huy Cường, Vũ Mạnh Hải, Trần Thị Huệ Hương
Category
Monthly Journal
Title

Study on suitable pruning measures for Hoa Loc mangoes in Phu Cat district, Binh Dinh province

Author
Nguyen Tan Hung, Le Thi Trang, Ho Huy Cuong, Vu Manh Hai, Tran Thi Hue Huong
Tóm tắt

Xoài cát Hòa Lộc là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân tại huyện Phù Cát nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung. Tuy nhiên, do quy trình thâm canh chưa được hoàn thiện, đặc biệt là biện pháp cắt tỉa, nên năng suất và chất lượng không ổn định, thậm chí giảm sút. Việc nghiên cứu biện pháp cắt tỉa để hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị xoài cát Hòa Lộc là cần thiết. Kết quả nghiên cứu các biện pháp cắt tỉa khác nhau trên cây xoài cát Hòa Lộc trong hai vụ quả 2018 và 2019 tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho thấy biện pháp cắt tỉa theo quy trình của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ cho tổng số quả thu hoạch trên cây cao hơn đối chứng 64,9 quả trong năm 2018 và 71,87 quả trong năm 2019. Năng suất thực thu cao hơn đối chứng 7,9 tấn/ha trong vụ quả năm 2018 và 6,78 tấn/ha trong vụ quả năm 2019. Lãi thuần đạt 159,6 triệu đồng/ha/vụ. Biện pháp cắt tỉa theo quy trình của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung là biện pháp tốt nhất đối với cây xoài Cát Hòa Lộc tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Abstract

In recent years, Hoa Loc mango is one of the crops that bring high economic efficiency for farmers in Phu Cat in particular and Binh Dinh in general. The value of this crop product is essential. The results of pruning experiments on The Cat Hoa Loc mango tree in the two fruit crops 2018 and 2019 in Phu Cat district, Binh Dinh province showed that the pruning process issued by the Agricultural Science Institute for Southern Central Coast has increased the numbers of effective shoots. Effective shoots were 13.2% higher than the control in the 2018 fruit crop and 13.7% higher than the control in the 2019 fruit crop. Total number of fruits harvested on the tree was 64.9 fruits higher than the control in 2018 and 71.87 fruits in 2019. The yield was higher than the control of 7.9 tons/ha in the 2018 fruit crop and 6.78 tons/ha in the 2019 fruit crop. Net profit reached 159,6 million VND/ha/crop. The pruning process issued by the Agricultural Science Institute for Southern Central Coast is quite suitable for Cat Hoa Loc mango trees in Phu Cat, Binh Dinh Province.

Từ khoá / Keywords

Xoài cát Hòa Lộc
Phù Cát
biện pháp cắt tỉa
Cat Hoa Loc mango
Phu Cat
pruning method