• NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH MARKOV - HỒI QUY LOGISTIC TẠI CÁT TIÊN, LÂM ĐỒNG

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH MARKOV - HỒI QUY LOGISTIC TẠI CÁT TIÊN, LÂM ĐỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
107-113
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH MARKOV - HỒI QUY LOGISTIC TẠI CÁT TIÊN, LÂM ĐỒNG

Tên tác giả
Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Cương
Category
Monthly Journal
Title

Study on land-use changes by using remote sensing and Markov chain-logistic regression model in Cat Tien district, Lam Dong province

Author
Nguyen Huu Cuong, Nguyen Van Cuong
Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích và dự báo biến động sử dụng đất bằng ảnh viễn thám cùng mô hình tích hợp chuỗi Markov và hồi quy logistic tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh viễn thám được sử dụng để trích xuất ra các bản đồ sử dụng đất vào các năm 2010, 2015 và 2020, dùng để phân tích xu thế biến động các loại hình sử dụng đất. Kết quả dự báo đến năm 2030 cho thấy tại địa bàn nghiên cứu, sử dụng đất sẽ có sự thay đổi lớn với xu hướng giảm mạnh diện tích đất rừng, chỉ còn 22.183,56 ha, chiếm 51,96% diện tích tự nhiên. Diện tích đất trồng cây lâu năm có xu hướng tăng mạnh với 8.984,19 ha, chiếm 21,04% diện tích tự nhiên, do mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp và ăn quả có giá trị kinh tế cao. Đất xây dựng tăng 2.922,25 ha, chiếm 6,84% diện tích tự nhiên, do quá trình đô thị hóa.

Abstract

This study aims to predict land-use changes by using remote sensing and integration model of Markov chain and logistic regression in Cat Tien district, Lam Dong province. Remote sensing images were used to extract land use maps in 2010, 2015 and 2020 for analyzing the trends of changes in land use types. The forecast results by 2030 show that land use will have a great change in the studied area with the tendency to reduce the forest land area to only 22,183.56 ha, accounting for 51.96% of the natural area. The land area for perennial crops tends to increase sharply to 8,984.19 ha, accounting for 21.04% of the natural area, due to the expansion of the area of industrial crops and fruit trees of high economic value. Construction land will be increased by 2,922.25 ha, accounting for 6.84% of the natural area, due to urbanization process.

Từ khoá / Keywords

thay đổi sử dụng đất
chuỗi Markov
hồi quy logistic
viễn thám
Land-use changes
Markov chain
logistic regression
remote sensing