• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG SỐ DẢNH CẤY LÚA BẰNG MÁY ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA XUÂN TẠI THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG SỐ DẢNH CẤY LÚA BẰNG MÁY ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA XUÂN TẠI THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
31-35
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG SỐ DẢNH CẤY LÚA BẰNG MÁY ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA XUÂN TẠI THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

Tên tác giả
Lê Văn Phúc , Chu Anh Tiệp , Nguyễn Huy Hoàng
Category
Monthly Journal
Title

Studying the impact of rice plant density transplanted by machine on rice growth, yield in Thuong Tin, Hanoi

Author
Le Van Phuc, Chu Anh Tiep, Nguyen Huy Hoang
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu xác định mật độ cấy (số dảnh/khóm) cấy bằng máy của phương thức cấy máy nhằm đạt năng suất lúa cao nhất tại huyện Thường Tín, Hà Nội cho thấy công thức cấy 4 dảnh/khóm cho số nhánh hữu hiệu cao nhất (264,5 nhánh/ m2 ) nhưng hệ số đẻ nhánh, hệ số số nhánh hữu hiệu lại thấp nhất. Ở các thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây lúa chỉ số diện tích lá và khối lượng tích lũy chất khô ở công thức cấy 4 dảnh/khóm đạt cao nhất; thấp nhất là công thức cấy 1 dảnh/khóm. Khối lượng tích lũy chất khô ở thời kỳ trỗ bông ở công thức cấy 3 dảnh/khóm đạt cao nhất (725,2 gam/m2 đất). Cấy máy với mật độ 1 dảnh/khóm cho năng suất cao nhất (5,77 tấn/ha); cao hơn so với đối chứng 21,2%; lợi nhuận thu được cao nhất, đạt 36,9 triệu đồng/ha; năng suất thấp nhất ở công thức cấy 4 dảnh/khóm, chỉ đạt 4,54 tấn/ha; thấp hơn so với đối chứng 4,6% và lợi nhuận chỉ đạt 25,2 triệu đồng/ha.

Abstract

The study result of research to determine suitable plant density (plants/cluster) transplanted by machineby transplanting machine in order to get the highest yield in Thuong Tin, Hanoi showed that transplanting treatment of 4 plants/cluster gave the highest number of fertile tillers (264.5 tillers/m2 ), but tillering coefficient and fertile tiller ratio were recorded the lowest. In all stages of rice growth and development, the leaf area index and weight of dry matter accumulation in the treatment of 4 plants/cluster were of the highest, and the lowest were in the treatment of 1 plant/cluster. Accommulation volunm of dry matter in heading stage in the treatment of 3 plants/cluster was of the highest (725.2 gram/m2 of soil). Transplanting by machine with density of 1 plant/cluster offered the highest yield (5.77 tons/ha) with 21,2% higher than that of the control; the profit was of the highest with 36.9 millions VND/ha; the lowest yield was in the treatment of 4 plants/cluster, which was only 4.54 tons/ha, accounting for 4.6% lower than that of the control and the profit was only 25.2 millions VND/ha.

Từ khoá / Keywords

mật độ
dảnh cấy
máy cấy
Thường Tín
vụ Xuân
plant density
transplanting plants
transplanting machine
Thuong Tin
Spring crop