• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG QUẢ CAM CANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG QUẢ CAM CANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
43-49
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG QUẢ CAM CANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Tên tác giả
Đỗ Thị Lan
Category
Monthly Journal
Title

Study on effects of some foliar fertilizers on yield and quality of orange cultivar “Cam Canh” grown in Hanoi

Author
Do Thi Lan
Tóm tắt

Cam Canh trồng tại Hà Nội cho thu nhập cao nhưng quả dễ bị rụng, nứt, khô xốp, vị nhạt, ảnh hưởng năng suất và chất lượng sản phẩm mà nguyên nhân chính là do thiếu chất dinh dưỡng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 loại phân bón lá Grow More 20-20-20 + TE, Yogen NO2 30-10-10, Komix BFC 201, Thiên Nông 20-10-10 đều có tác dụng làm tăng tỷ lệ đậu quả, tăng số quả/cây, cải thiện hàm lượng đường tổng số, vitamin C, độ brix. Trong đó, Grow More (CT2) cho kết quả tốt nhất cả về năng suất (357 - 377 quả/cây; năng suất 24,34 - 25,05 kg/cây), hàm lượng (vitamin C 154 mg/kg, độ brix 11,5%). Các chủng loại phân bón lá đều làm tăng năng suất so với đối chứng có ý nghĩa ở mức p = 0,95 (tăng từ 3,23 đến 6,25 kg/cây) với độ biến động từ 5,6 - 7,6%.

Abstract

Orange cultivar Cam Canh grown in Hanoi gives high income, but the fruit is easy to fall, crack, dry and spongy, taste pale, affecting yield and product quality, which is mainly caused by nutrient deficiency. The study showed that spraying 4 types of foliar fertilizers including Grow More 20-20-20 + TE, Yogen NO2 30-10-10, Komix BFC 201, Thien Nong 20-10-10 helped to increase fruit setting and fruit number per tree, improve total sugar, vitamin C and TSS content. Of 4 studied foliar fertilizers, Grow More (CT2) was reported to be the best in terms of yield (357 - 377 fruits/tree; yield 24.34 - 25.05 kg/tree), vitamin C content (154 mg/kg) and TSS as well (11.5% Brix). All studied foliar fertilizers increased yield significantly compared to the control at p = 0.95 (increased from 3.23 to 6.25 kg/tree) with variation of 5.6 - 7.6%.

Từ khoá / Keywords

Cam Canh
phân bón lá
năng suất
Orange cultivar Cam Canh
foliar fertilizer
yield