• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NẤM MEN, NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN LÊN MEN ĐẾN SẢN XUẤT BRANDY DỨA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NẤM MEN, NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN LÊN MEN ĐẾN SẢN XUẤT BRANDY DỨA

Xem các bài khác
Số trang của bài
26-30
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NẤM MEN, NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN LÊN MEN ĐẾN SẢN XUẤT BRANDY DỨA

Tên tác giả
Nguyễn Tuấn Linh , Đinh Thị Hiền , Hồ Tuấn Anh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of the yeast’s ratio, fermentation temperature and time on pineapple brandy production

Author
Nguyen Tuan Linh, Dinh Thi Hien, Ho Tuan Anh
Tóm tắt

Nguyên liệu được sử dụng cho nghiên cứu sản xuất là giống dứa Nữ hoàng (Bảo Sơn - Bắc Giang) đã được tuyển chọn. Dịch dứa được bổ sung enzym Pectinex Ultra SP-L với nồng độ đã được xác định là 0,025% so với thể tích dịch dứa. Các mẫu thí nghiệm đều được bổ sung đường để hàm lượng đường trong dịch lên men đạt 180 g/l. Quá trình lên men được thực hiện tại 160 C, 180 C, 200 C, 220 C, 240 C, sử dụng chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae C05 đã được tuyển chọn với tỷ lệ bổ sung 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6% so với khối lượng dịch dứa. Kết quả thu được cho thấy bổ sung chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae C05 với hàm lượng 0,4%, lên men ở 20o C, thời gian lên men 7 ngày là phù hợp với công nghệ sản xuất brandy.

Abstract

The materials used for producing brandy were the selected pineapple variety Queen (Bao Son - Bac Giang province). Enzyme Pectinex Ultra SP-L was added to the pineapple juice solution with the determined concentration of 0.025% (v/v %). The sugar RE was added to the fermentation solution so that the sugar content reached 180 g/l. Fermentation was performed at 160 C, 180 C, 200 C, 220 C, 240 C, using selected strain Saccharomyces cerevisiae C05 with the ratio of 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6% compared with the pineapple juice solution. The results showed that using strains Saccharomyces cerevisiae C05 with the ratio of 0.4% and fermentation temperature at 20°C in 7 days were suitable for brandy production.

Từ khoá / Keywords

lên men
nấm men
dịch dứa
nhiệt độ lên men
thời gian lên men
fermentation
yeast
pineapple juice
fermentation temperature
fermentation time