• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH ĐẾN HIỆN TƯỢNG VÀNG LÁ, CHẾT CÂY CỦA CÂY CÀ PHÊ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH ĐẾN HIỆN TƯỢNG VÀNG LÁ, CHẾT CÂY CỦA CÂY CÀ PHÊ

Xem các bài khác
Số trang của bài
83-89
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH ĐẾN HIỆN TƯỢNG VÀNG LÁ, CHẾT CÂY CỦA CÂY CÀ PHÊ

Tên tác giả
Cù Thị Dần , Trần Ngô Tuyết Vân
Category
Monthly Journal
Title

Effect of plant-parasitic nematodes on yellow leaf-dead tree symptom of coffee tree

Author
Cu Thi Dan, Tran Ngo Tuyet Van
Tóm tắt

Nghiên cứu này đã tiến hành lây nhiễm đơn từng loại tuyến trùng và tổ hợp cả 2 loài với áp lực đầu vào cao (mật độ tuyến trùng 3000 con/1 kg đất). Kết quả cho thấy sau 3 tháng lây nhiễm, mật số tuyến trùng trong đất giảm đi nhưng trong rễ tăng lên rất cao (hơn 2200 – 4000 con/ 5 g rễ). Thời điểm này, cây cà phê bị nhiễm tuyến trùng bắt đầu có những triệu chứng điển hình như rễ bị sưng hoặc thối, cây còi cọc, lá vàng. 6 tháng sau khi lây nhiễm tuyến trùng, tỷ lệ và chỉ số bệnh vàng lá thối rễ rất cao, tương ứng với 82,14 và 41,22 %. Khi so sánh về mức độ gây hại của việc chủng tuyến trùng đơn hoặc tổ hợp cả hai loài P.coffeae and M.incognita, trật tự được sắp xếp như sau: Pratylenchus coffeae >Pratylenchus coffeae và Meloidogyne incognita >Meloidogyne incognita.

Abstract

This study was conducted to examine the precise role of key nematodes in the occurrence of yellow leaf - dead tree symptoms of coffee seedlings in greenhouse condition. The results revealed that 3 months after inoculation with 3000 vermiforms/1 kg soil, the nematode density in coffee root increased sharply (over 2200 - 4000 individuals/5 g of root). Infected plants started showing typical symptoms including root galling or rotting, stunting, nutrient deficiency. 6 months after inoculation, the ratio and level of yellowing leaf-root rot disease were very high, over 82.14 and 41.22%, respectively. Levels of damage caused by single or mixed nematode infection were ranked as the following order: Pratylenchus coffeae >Pratylenchus coffeae and Meloidogyne incognita >Meloidogyne incognita

Từ khoá / Keywords

Tuyến trùng ký sinh cà phê
Pratylenchus coffeae
Meloidogyne incognita
hiện tượng vàng lá
chết cây
Coffee parasitic-nematodes
Pratylenchus coffeae
Meloidogyne incognita
yellow leaf-dead tree symptom