• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ GA3 ĐẾN TỶ LỆ XUẤT VƯỜN VÀ SINH TRƯỞNG CÂY GIỐNG BẢY LÁ MỘT HOA (Paris vietnamensis) TẠI SAPA, LÀO CAI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ GA3 ĐẾN TỶ LỆ XUẤT VƯỜN VÀ SINH TRƯỞNG CÂY GIỐNG BẢY LÁ MỘT HOA (Paris vietnamensis) TẠI SAPA, LÀO CAI

Xem các bài khác
Số trang của bài
47-50
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ GA3 ĐẾN TỶ LỆ XUẤT VƯỜN VÀ SINH TRƯỞNG CÂY GIỐNG BẢY LÁ MỘT HOA (Paris vietnamensis) TẠI SAPA, LÀO CAI

Tên tác giả
Nguyễn Tiến Dũng, Ninh Thị Phíp, Đoàn Thị Thanh Nhàn
Category
Monthly Journal
Title

Effect of sowing time and GA3 treatment on the ratio of explanted seedlings and growth (Paris vietnamensisis) in Sapa, Lao Cai

Author
Nguyen Tien Dung, Ninh Thi Phip, Doan Thi Thanh Nhan
Tóm tắt

Hạt cây bảy lá một hoa thường ngủ nghỉ và có tỷ lệ mọc mầm thập. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, biện pháp xử lý GA3 đến tỷ lệ xuất vườn cây bảy lá một hoa được thực hiện tại Sapa - Lào Cai nhằm nâng cao tỷ lệ nảy mầm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, thời gian gieo hạt thích hợp nhất là trong khoảng tháng 4, cho thời gian mọc mầm tập trung, tỷ lệ cây mọc mầm cao (94,88%); cây con sinh trưởng khoẻ, tỷ lệ xuất vườn đạt 73,18%. Do hạt có thời gian ngủ nghỉ, để thúc đẩy quá trình nảy mầm nên xử lý hạt bằng dung dịch GA3 600 - 700 ppm trong thời gian 48 giờ rút ngắn thời gian từ gieo đến nảy mầm (228 ngày) mà không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây con. Gieo muộn từ tháng 5 đến tháng 6, thời gian từ gieo đến mọc giảm dần; tuy nhiên, sức sinh trưởng cũng giảm so với thời điểm tháng 4.

Abstract

Paris vietnamensis has low germination rate because of long seed dormancy. The study on effect of sowing time and GA3 treatment on the ratio of explanted seedlings and growth was carried out in Sapa, Lao Cai province to improve germination ratio of Paris vietnamensis. The result showed that suitable time for sowing was in April with short germination duration, high germination rate (94.88%); well-grown seedlings with the high rate of explanted seedlings (73.18%). In order to increase the seed germination rate of P. Vietnamesis, seeds were treated with 600 - 700 ppm GA3 in 48 h and it reduced time duration from sowing to germination (228 days). However, the time from sowing to germination decreased when sowing late from May to June. However, growth also decreased compared to the sowing time in April.

Từ khoá / Keywords

Bảy lá một hoa Paris vietnamensis
nhân giống
thời vụ
xử lý GA3
Paris vietnamensis
seed propagation
sowing time
GA3 treatments