• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA KHẨU ĐẠC NA Ở HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, NGHỆ AN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA KHẨU ĐẠC NA Ở HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
45-49
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA KHẨU ĐẠC NA Ở HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, NGHỆ AN

Tên tác giả
Hoàng Thị Huệ, Hoàng Thị Thu Thủy, Lã Tuấn Nghĩa
Category
Monthly Journal
Title

Effects of sowing time, transplanting density and fertilizer dose on the growth and yield of local rice variety Khau dac na

Author
Hoang Thi Hue, Hoang Thi Thu Thuy, La Tuan Nghia
Tóm tắt

Khẩu đạc na là giống lúa nếp địa phương, được trồng lâu đời ở huyện Tương Dương, Nghệ An. Nghiên cứu thời vụ, mật độ và phân bón phù hợp nhằm nâng cao năng suất giống lúa Khẩu đạc na, tăng thu nhập cho người trồng. Giống lúa Khẩu đạc na là giống cảm quang, thời vụ thích hợp để gieo gieo từ ngày 10 - 22 tháng 6 và cấy từ ngày 2 - 14 tháng 7 (tuổi mạ 22 ngày). Mật độ cấy thích hợp 40 khóm/m2; liều lượng phân bón thích hợp cho 1 ha: 01 tấn phân hữu cơ vi sinh + 80 N + 90 kg P2O5 + 80 kg K2O.

Abstract

Khau dac na is a local glutinous rice variety which has been being grown in Tuong Duong district, Nghe An province for long time. Study on sowing time, transplanting density and fertilizer dose aims to increase the yield of Khau dac na rice variety. Khau dac na is a photosensitive variety and suitable sowing time is from 10 – 22 June and transplanting time is from 4 – 14 July (22 days of seedlings). The appropriate transplanting density is 40 hills/m2. The fertilizer dose: 01 tons of microbial organic fertilizer + 80 N + 90 kg P2O5 + 80 kg K2O is most suitable for the varietiy.

Từ khoá / Keywords

Giống lúa Khẩu đạc na
thời vụ gieo cấy
mật độ
phân bón
năng suất
Khau dac na rice variety
sowing and transplanting time
transplanting density
fertilizer dose
yield