• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG NHẬT TÍM TẠI VĨNH LONG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG NHẬT TÍM TẠI VĨNH LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-69
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG NHẬT TÍM TẠI VĨNH LONG

Tên tác giả
Nguyễn Văn Phong , Nguyễn Thanh Tùng
Category
Monthly Journal
Title

ffects of harvesting times on quality of Japanese purple sweet potato grown in Vinh Long province

Author
Nguyen Van Phong, Nguyen Thi Thanh Tung
Tóm tắt

Với mục đích xác định ra độ già thu hoạch của khoai lang tím Nhật Bản cho các nhu cầu bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Một khảo sát được bố trí theo kiểu RCBD trên những đồng trồng khoai lang tím Nhật Bản thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong năm thời điểm thu hoạch khảo sát cụ thể 104, 118, 132, 140 và 148 ngày sau khi gieo trồng (DAP), thời điểm thu hoạch ở 132 và 140 được nghi nhận là thích hợp nhất cho khoai lang tím Nhật Bản. Trong khoảng thời gian thu hoạch (132-140 DAP) khoai cho sản lượng cao và tỷ lệ khoai đạt loại I (theo thang phân loại của thương lái) là cao nhất so với các thời điểm thu hoạch khác. Cũng trong thời điểm thu hoạch này, chất lượng của khoai theo các chỉ tiêu đánh giá như màu sắc vỏ và thịt củ, hàm lượng chất rắn hòa tan (TSS), tinh bột, đường tổng và hàm lượng anthocyanin thì tốt hơn so với các thời điểm thu hoạch khác. Hơn nửa, khoai thu hoạch trong khoảng thời điểm này thì duy trì được chất lượng tốt với sự giảm thiểu của các tổn thất do hao hụt trọng lượng và bệnh thối trong quá trình bảo quản củ tươi ở 200 C.

Abstract

With the aim to determine the appropriate harvesting maturityofJapanese purple sweet potato for postharvest storage and processing, an investigation was designed in RCBD on the fields of sweet potato at Thanh Dong commune, Binh Tan district, Vinh Long province. Result of the investigation indicated that among five harvesting times such as 104, 118, 132, 140 và 148 days after planting (DAP), the harvest times at 132 and 140 days were recorded as most suitable for purple sweet potato. In the period of 132-140 DAP, sweet potato gave high yield and the rate of first grade roots wasthe highest as compared with that of other time periods of harvesting. The quality of potato in terms of colour of skin and flesh, dry matter, starch and total sugar content as well as anthocyanin content in this period of harvest (132-140 days) was also better than that at other harvesting times. In addition, potato harvested in this time period maintained a good quality with minimum losses (in terms of weight loss and disease incidence) during storage at 200 C.

Từ khoá / Keywords

Khoai lang
độ già thu hoạch
Chất lượng
bảo quản tươi
Sweet potato
harvesting maturity
quality
Storage