• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI VÀ MẬT ĐỘ CẤY ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA JAPONICA J01 TRONG VỤ XUÂN TẠI NAM ĐỊNH

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI VÀ MẬT ĐỘ CẤY ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA JAPONICA J01 TRONG VỤ XUÂN TẠI NAM ĐỊNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
32-38
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI VÀ MẬT ĐỘ CẤY ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA JAPONICA J01 TRONG VỤ XUÂN TẠI NAM ĐỊNH

Tên tác giả
Phạm Văn Vũ, Lê Quốc Thanh, Phạm Văn Dân
Category
Monthly Journal
Title

Effect of potassium oxide fertilizer and transplanting density on Japonica J01 variety in the spring season 2013 in Nam Dinh province

Author
Abstract

The experiment was implemented in the spring season 2013 to evaluate the effect of potassium oxide fertilizer level and transplanting density on growth and yield of Japonica J01 rice variety in Nam Dinh province. J01 variety was planted in Vu Ban district, Nam Dinh province with the fertilizer base: 1.000 kg Song Gianh micro-organic fertilizer + 120 kg N + 100 kg P2O5, 4 potassium oxide fertilizer levels: 80kg, 100kg, 120kg and 140 kg and 3 transplanting densities: 30, 40 and 45 plants/m2 . It was showed that the amount of potassium oxide fertilizer and transplanting density effected on the growth and yield of J01 cultivar. The highest yield was 64.5 quintals/ha at the treatment that used 1.000 kg Song Gianh micro-organic fertilizer + 120kg N + 100kg P2O5 + 100kg K2O.

Từ khoá / Keywords

japonica
J01
Nam Dinh province
potassium fertilizer.