• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG CÀ CHUA GHÉP TRÊN GỐC CÀ CHUA Ở CÁC TỈNH MIỀN BẮC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG CÀ CHUA GHÉP TRÊN GỐC CÀ CHUA Ở CÁC TỈNH MIỀN BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
59-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÂY GIỐNG CÀ CHUA GHÉP TRÊN GỐC CÀ CHUA Ở CÁC TỈNH MIỀN BẮC

Tên tác giả
Dương Kim Thoa, Nguyễn Xuân Điệp
Category
Monthly Journal
Title

Effect of technical factors on quality of tomato seedlings grafted on tomato rootstock in the North of Vietnam

Author
Duong Kim Thoa, Nguyen Xuan Diep
Tóm tắt

Nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật hoàn thiện quy trình sản xuất cây giống cà chua ghép trên gốc cà chua tại các tỉnh miền Bắc được tiến hành tại Viện Nghiên cứu Rau Quả từ năm 2017 đến năm 2019. Kết quả nghiên cứu đã xác định được điều kiện bảo quản cây sau ghép tại nhiệt độ 26oC, ẩm độ 80%, mức độ che sáng 80% trong khoảng 6 ngày cho tỷ lệ cây ghép sống và tỷ lệ cây xuất vườn cao nhất. Tuổi cây giống cà chua tại 25 ngày sau gieo phù hợp với vật liệu ghép, cho tỷ lệ ghép sống và tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao nhất, tiết kiệm chi phí trong sản xuất cây giống cà chua ghép.

Abstract

Study on technical factors to improve the production process of tomato seedlings grafted on tomato rootstock in Northern provinces of Vietnam was carried out at the Research Institute of Fruit and Vegetables from 2017 to 2019. The study results indicated that the conditions for preserving the grafted tomato seedling at temperature of 26oC, humidity of 80%; the level of shade cover 80% in about 6 days gave the highest rate of grafted seedling survive and the rate of standard grafted tomato seedlings. The age of tomato seedlings at 25 days after sowing was suitable for grafting materials, giving the highest grafted seedling survive and the rate of standard grafted tomato seedlings, saving the costs in producing the grafted tomato seedlings.

Từ khoá / Keywords

Cây giống
cà chua ghép
ngọn ghép
Gốc ghép
cây giống cà chua ghép
Seedling
Grafted tomatoes
scion
rootstock
grafted tomato seedlings