• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN GIỐNG CHÈ SHAN TẠI THUẬN CHÂU, SƠN LA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN GIỐNG CHÈ SHAN TẠI THUẬN CHÂU, SƠN LA

Xem các bài khác
Số trang của bài
36-41
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN GIỐNG CHÈ SHAN TẠI THUẬN CHÂU, SƠN LA

Tên tác giả
Dương Trung Dũng, Trần Xuân Hoàng
Category
Monthly Journal
Title

Effect of microbial organic fertilizer types on growth and development of Shan tea variety in Thuan Chau, Son La

Author
Duong Trung Dung, Tran Xuan Hoang
Tóm tắt

Diện tích trồng chè Shan ở huyện Thuận Châu, Sơn La ngày càng giảm, nguyên nhân do chưa có quy trình canh tác hợp lý nên năng suất và chất lượng kém trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào về quy trình sản xuất chè Shan theo hướng vừa bảo vệ đất vừa tăng năng suất, chất lượng chè tại huyện Thuận Châu, Sơn La. Để khắc phục tình trạng trên các tác giả đã nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển giống chè Shan tại đây. Kết quả cho thấy: Khi bón bổ sung phân hữu cơ vi sinh đã tăng số lứa hái đạt 6,7 - 8 lứa/năm, thời gian trung bình giữa 2 lứa hái dao động từ 28,7 - 36 ngày, mật độ búp từ 506,22 - 536,44 búp/m2 , khối lượng búp đạt 0,42 - 0,51 g/búp, năng suất đạt 2,73 - 3,13 tấn/ha. Mặt khác, còn giúp cải thiện đất, tăng độ xốp và hàm lượng mùn trong đất, công thức NTT có độ xốp đạt cao nhất 67,26 - 67,63% và là công thức bón phân tốt nhất.

Abstract

Planting area of Shan tea in Thuan Chau district, Son La province has been decreasing due to inapropriate cultivation practices and therefore the yield and quality have beeen decreasing in recent years. However, there has not been any study on the procedures of Shan tea production toward protecting soil while increasing tea productivity and quality in Thuan Chau district, Son La province. To solve this situation, the authors studied the effect of microbial organic fertilizer types on growth and development of Shan tea variety in this area. The results showed that supplementing with microbial organic fertilizer, the number of litter picking reached from 6.7 - 8 litters per year, the average time interval between 2 litter picking ranged from 28.7 - 36 days, the density of buds reached 506.22 - 536.44 buds/m2 , the weight of buds was recorded at 0.42 - 0.51 g/bud and the yield was of 2.73 - 3.13 tons/ha. On the other hand, applying microbial organic fertilizer could improve the soil as increasing porosity and humus content in the soil; NTT treatment had porosity from 67.26 - 67.63% and it was the best fertilizer treatment.

Từ khoá / Keywords

phân hữu cơ vi sinh
chè Shan
sinh trưởng
phát triển
microbial organic fertilizer
Shan tea
growth
development