• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG NƯỚC TƯỚI VÀ LIỀU LƯỢNG N ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DÂU TÂY TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ MỤN XƠ DỪA SỬ DỤNG BIOPOLYTER -AZOTOBACTER TẠI ĐÀ LẠT

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG NƯỚC TƯỚI VÀ LIỀU LƯỢNG N ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DÂU TÂY TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ MỤN XƠ DỪA SỬ DỤNG BIOPOLYTER -AZOTOBACTER TẠI ĐÀ LẠT

Xem các bài khác
Số trang của bài
16-21
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG NƯỚC TƯỚI VÀ LIỀU LƯỢNG N ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DÂU TÂY TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ MỤN XƠ DỪA SỬ DỤNG BIOPOLYTER -AZOTOBACTER TẠI ĐÀ LẠT

Tên tác giả
Nguyễn Thuỳ Quý Tú , Nguyễn Thúy Hương , Phạm S
Category
Monthly Journal
Title

Effects of waterholding Biopolyter-Azotobacter and fertilizer ongrowth and development of strawberries incoco mulch substrate in Dalat

Author
Nguyen Thuy Quy Tu, Nguyen Thuy Huong, Pham S
Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm BioPolyter - Azotobacter (BioP-A) phối trộn với mụn xơ dừa theo tỷ lệ 500g/1m3 ở các lượng nước và liều lượng N khác nhau để xác định ảnh hưởng của giá thể, lượng nước tưới và liều lượng N đến sinh trưởng, phát triển của dâu tây trồng trong chậu tại Đà Lạt. Lượng nước sử dụng gồm: 300 ml/ngày/chậu, 210 ml/ngày/chậu, 150 ml/ngày/chậu và 90 ml/ngày/chậu; Lượng N sử dụng gồm: 80 mg/l N, 64 mg/l N, 48 mg/l N và 32 mg/l N. Kết quả cho thấy trên giá thể có phối trộn BioPolyter - Azotobacter (BioP-A) với lượng nước sử dụng 150 ml/ngày/chậu và liều N 32 mg/l N, cây dâu tây sinh trưởng, phát triển tốt nhất, cho năng suất cao nhất so với các nghiệm thức còn lại (3,53 quả/cây so với 1,87 quả/cây ở nghiệm thức đối chứng).

Abstract

The study aimed to investigate the effect of water amount and N dose on growth and development of strawberries grown in pots by using water holding BioPolyter-Azotobacter product mixed with coco mulch substrates by ratio of 500g/1m3 substrates. The different amounts of water used for experiment were 300 ml/day/pot, 210 ml/day/pot, 150 ml/day/pot; and the N doses were 80 mg/l N, 64mg/l N, 32mg/l N. The result showed that strawberry plant grew and developed the best and had the highest yield in comparison with other treatments (3.53 fruits/plant comparing with 1.87 fruits/plant of the control one) in water holding BioPolyter - Azotobacter product mixed with coco mulch substrates with the water amount of 150 ml/day/pot and N dose of 32mg/l N.

Từ khoá / Keywords

Biopolyter-Azotobacter
Dâu tây
giá thể
polyter
Biopolyter-Azotobacter
strawberries
substrate
polyter