• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM HỘ NÔNG DÂN TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM HỘ NÔNG DÂN TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
119-127
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM HỘ NÔNG DÂN TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

Tên tác giả
Trần Trọng Phương, Ngô Thanh Sơn, Nguyễn Đình Trung, Phạm Bích Tuấn, Hoàng Hà
Category
Monthly Journal
Title

Effect of urbanization on agricultural production, livelihood and employment of local people in Tu Son district, Bac Ninh province

Author
Tran Trong Phuong, Nguyen Dinh Trung, Ngo Thanh Son Pham Bich Tuan, Hoang Ha
Tóm tắt

Ảnh hưởng của đô thị hoá trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã làm thay đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tác động đến sinh kế của người nông dân có đất bị thu hồi. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến đời sống và việc làm hộ nông dân tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho thấy, quá trình đô thị hóa làm giảm diện tích đất nông nghiệp làm cho sản lượng trong sản xuất nông nghiệp giảm mạnh. Diện tích nông nghiệp phường Tân Hồng trước năm 2011 là 9,11 ha, đến năm 2017 giảm xuống còn 6,44 ha. Diện tích đất nông nghiệp phường Đông Ngàn trước năm 2011 là 6,54 ha, đến năm 2017 là 4,22 ha. Diện tích đất nông nghiệp xã Phù Chẩn trước năm 2011 là 13,24 ha, đến năm 2017 là 9,48 ha. Quá trình đô thị hóa đã góp phần giải quyết số lao động dư thừa, lao động nông nghiệp nhàn rỗi, giúp người dân cũng có nhiều lựa chọn ngành nghề phụ ngoài nghề nông nghiệp truyền thống (năm 2011, thu nhập 20,60 triệu đồng/người/năm, đến năm 2017 là 32,40 triệu đồng/người/năm).

Abstract

Agricultural land area has been changed by urbanization in Tu Son town and the livelihood of farmers was affected by land acquiring. The research result of the impact of urbanization on livelihood and job of farmer households in Tu Son town, Bac Ninh province showed that the urbanization reduced the agricultural land area, leading to the strong reduction of agricultural production. The agricultural area of Tan Hong ward was 9.11 hectares before 2011, but decreased to 6.44 hectares in 2017. The area of agricultural land in Dong Ngan ward was 6.54 ha before 2011 and was reduced to 4.22 ha in 2017. The area of agricultural land in Phu Chan commune was 13.24 ha before 2011 and reduced to 9.48 ha in 2017. The process of urbanization contributed to solve the surplus of labors, idle agricultural labors and helped people have more options for career outside the traditional agriculture (average income in 2011 was VND 20.60 million /person/year, but in 2017 was VND 32.40 million/person/year).

Từ khoá / Keywords

Đô thị hóa
thu hồi đất
sinh kế
thị xã Từ Sơn
Urbanization
land recovery
livelihood
Tu Son district