• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY ĐẢNG SÂM NUÔI CẤY MÔ GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY ĐẢNG SÂM NUÔI CẤY MÔ GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Xem các bài khác
Số trang của bài
73-76
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY ĐẢNG SÂM NUÔI CẤY MÔ GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Tên tác giả
Nguyễn Trịnh Hoàng Anh ,Nguyễn Phương, Phạm Tuấn Đạt, Đỗ Trọng Tấn, Trịnh Thị Thương, Trần Hùng Thuận, Tưởng Nguyệt Ánh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of external conditions on development of Codonopsis javanica (Blume) culturing in nursery gardens

Author
Nguyen Trinh Hoang Anh,Nguyen Phuong, Pham Tuan Đat, Đo Trong Tan, Trinh Thi Thuong, Tran Hung Thuan, Tuong Nguyet Anh
Tóm tắt

Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume)) thuộc họ Campnulaceae, là một trong những dược liệu quý có giá trị y học cao. Tuy nhiên, số lượng cây Đảng sâm đang bị khai thác triệt để dẫn đến làm giảm khả năng tái sinh loài trong tự nhiên. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hoàn thiện kỹ thuật gây trồng, quy trình nhân giống góp phần bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý. Kết quả đánh giá ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến sự phát triển của cây Đảng sâm nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm cho thấy: Thời gian huấn luyện cây in vitro trước khi trồng ngoài vườn ươm tốt nhất là 5 ngày; Xử lý giá thể bằng dung dịch Daconil 500SC, nồng độ 100ml/100 lít nước, thời gian 15 phút giúp hạn chế tốt một số bệnh trong vươn ươm; Ẩm độ môi trường 60 - 80% là phù hợp nhất; Giá thể phối trộn Đất phù sa + rêu Canada + phân trùn quế với tỷ lệ 40: 20: 40 là thích hợp nhất.

Abstract

Dang Shen (Codonopsis javanica (Blume)) belongs to family of Campunulaceae, one of the precious medicinal herbs with high medical value. However, the number of Dang Shen has been thoroughly exploiting and is resulting in reduction of regeneration ability in nature. The research aimed to improve planting technique and breeding process for preservation and development of precious medicinal herbs. The result of assessment of the external conditions effects on the development of Dang Shen tissue culture in the nursery gardens showed that: The in vitro training time before planting in the nursery was 5 days; Treatmen of substrate with Daconil 500SC solution, concentration of 100 ml/100 liter of water, duration of 15 munites limited some diseases in the nursery; Environmental humidity of 60 – 80% was best suited; Substrate by mixed with Alluvial soil + Canadian moss + Vermicard fertilizer with the ratio of 40: 20: 20 was most suitable.

Từ khoá / Keywords

Đảng sâm
nuôi cấy mô
vườn ươm
Codonopsis javanica
in vitro
nursery