• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO GỐC CẮT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN LÚA CHÉT CỦA GIỐNG BẮC THƠM SỐ 7

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO GỐC CẮT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN LÚA CHÉT CỦA GIỐNG BẮC THƠM SỐ 7

Xem các bài khác
Số trang của bài
25-31
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU CAO GỐC CẮT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN LÚA CHÉT CỦA GIỐNG BẮC THƠM SỐ 7

Tên tác giả
Lê Quốc Thanh, Nguyễn Xuân Dũng , Lê Trường Giang, Phạm Văn Dân, Nguyễn Thị Sen
Category
Monthly Journal
Title

Effect of stubble height on growth of ratoon rice variety BT7

Author
Le Quoc Thanh, Nguyen Xuan Dung, Le Truong Giang, Pham Van Dan, Nguyen Thi Sen
Tóm tắt

Sản xuất lúa tái sinh cho thu hoạch sớm vừa giải quyết được yêu cầu chặt chẽ về thời vụ của cây vụ Đông, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất lúa cấy đại trà. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao gốc cắt đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Bắc thơm số 7 để chét (tái sinh) tại Hà Nội và Nam Định trong 3 vụ lúa mùa liên tiếp cho thấy: 1) Thời gian sinh trưởng (TGST) của lúa chét phụ thuộc vào chiều cao gốc cắt để chét, chiều cao gốc cắt càng cao thì TGST của lúa chét càng rút ngắn. TGST của lúa chét dài nhất ở CT1 (cắt sát gốc < 5cm) giao động từ 76-80 ngày, và ngắn nhất ở CT5 (cắt cao > 55cm) giao động 51-54 ngày; 2) Năng suất lúa chét dao động từ 24,6 – 43,6 tạ/ha tùy thuộc vào chiều cao gốc cắt để chét. Ở công thức cắt sát gốc (chiều cao gốc cắt < 5cm) cho năng suất lúa chét đạt cao nhất (đạt 43,6 tạ/ha tại Nam Định và 41,2 tạ/ha tại Hà Nội); tiếp đến là công thức CT4, chiều cao gốc cắt cao 35cm, đạt năng suất 36,9 - 39,6 tạ/ha.

Abstract

Producing ratoon rice for early harvest not only meets requirements regarding the duration of winter crop, but also brings higher economic efficiency than that of other ordinary varieties. The effect of stubble height on the growth and yield of ratoon rice variety BT7 in Ha Noi and Nam Dinh during 3 consecutive summer crops seasons showed that: 1) Growth duration of ratoon rice depended on the stubble height, the growth duration was shorter when the stubble height was longer. The treatment CT1 had the longest growth duration (the stubble height was less than 5 cm), ranging from 76 to 80 days. The treatment CT5 had the shortest growth duration (the stubble height was higher than 55 cm), ranging from 51 to 54 days; 2) The yield of ratoon rice ranged from 24.6 to 43.6 quintals/ha, depending on the stubble height. The treatment CT1 (the stubble height was less than 5 cm) had the highest yield (43.6 quintals/ ha in Nam Dinh and 41.2 quintals/ha in Hanoi). Following was the yield of the treatment CT4 (the stubble height was 35 cm) with 36.9 – 39.6 quintals/ha.

Từ khoá / Keywords

Bắc thơm số 7
lúa tái sinh
chiều cao cắt gốc
đồng bằng sông Hồng
BT7
ratoon rice
stubble height
Red River Delta