• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN VI LƯỢNG ĐẾN NĂNG SUẤT CA CAO TẠI ĐĂK LĂK VÀ BÌNH PHƯỚC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN VI LƯỢNG ĐẾN NĂNG SUẤT CA CAO TẠI ĐĂK LĂK VÀ BÌNH PHƯỚC

Xem các bài khác
Số trang của bài
48-53
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN VI LƯỢNG ĐẾN NĂNG SUẤT CA CAO TẠI ĐĂK LĂK VÀ BÌNH PHƯỚC

Tên tác giả
Trương Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Hà , Võ Thị Thu Vân , Hoàng Hải Long , Nguyễn Văn Giang , Bùi Văn Vĩnh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of trace element fertilizer on the yield of cocoa in Dak Lak and Binh Phuoc province

Author
Truong Hong, Nguyen Thi Ngoc Ha, Vo Thi Thu Van, Hoang Hai Long, Nguyen Van Giang, Bui Van Vinh
Tóm tắt

Các thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón vi lượng được tiến hành cho cây ca cao thời kỳ kinh doanh trên loại đất đỏ bazan từ năm 2012 đến năm 2014 tại 2 địa điểm Đăk Lăk và Bình Phước. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bón bổ sung Zn, B có tác dụng tốt làm tăng tỷ lệ đậu quả, tăng trọng lượng nhân và năng suất cây ca cao. Tại Đăk Lăk bón bổ sung 30kg ZnSO4 (23 % Zn) + 15 kg Borat (10,5 % B), năng suất đạt 1,97 tấn hạt/ha, cao hơn đối chứng 15,2 %; tại Bình Phước bón bổ sung 15 kg Borat (10,5 % B) cho năng suất cao nhất 1,31 tấn hạt/ha, cao hơn so đối chứng 25,9%.

Abstract

The trials on effect of trace element fertilizers for mature cocoa on basaltic soil in Dak Lak and Binh Phuoc provinces were carried out from 2012 to 2014. The research results showed that Zn and B had a good effect on increasing the ratio of fructification, seed weight and yield of cocoa. The yield of cocoa was highest with 1.97 ton of bean/ha when adding 30 kg of ZnSO4 (23% Zn) + 15 kg of Borax (10.5% B)/ha and increased 15.2 % comparing to the control in Dak Lak and the yield yield of cocoa reached 1.31 ton of bean/ha, increased 25.9 % comparing to the control when treating with 15 kg of Borax (10.5% B)/ha in Binh Phuoc.

Từ khoá / Keywords

Ca cao
năng suất
phân bón vi lượng
phân borat
kẽm sulphat
Cocoa
yield
trace fertilizer
borax fertilizer
zinc sulphate