• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC PHÂN BÓN KALI TỚI SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG KHOAI TÂY KT1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC PHÂN BÓN KALI TỚI SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG KHOAI TÂY KT1

Xem các bài khác
Số trang của bài
69-73
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC PHÂN BÓN KALI TỚI SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG KHOAI TÂY KT1

Tên tác giả
Hoàng Thị Minh Thu , Dương Thị Thu Hương , Nguyễn Thị Nhung, Trần Ngọc Ngoạn
Category
Monthly Journal
Title

Effect of potasium doses on growth, development, yield and quality of KT1 potato variety

Author
Hoang Thi Minh Thu, Duong Thi Thu Huong, Nguyen Thi Nhung, Tran Ngoc Ngoan
Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của liều lượng bón phân kali nguyên chất đến năng suất, chất lượng khoai tây giống KT1 tại xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả cho thấy: Đối với giống khoai tây KT1 thì liều lượng bón 180 kg phân kali nguyên chất/ha là phù hợp nhất; sự sinh trưởng, phát triển cao hơn (điểm 7), mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính thấp hơn (mức 0 - 3 điểm), năng suất cao hơn, đạt > 34 tấn/ha, tăng hơn 11,7% so với công thức đối chứng (> 27 tấn/ha), sai khác có ý nghĩa ở LSD0,05. Chất lượng củ đạt cao hơn ở một số chỉ tiêu như: Hàm lượng chất khô đạt 21,1%, hàm lượng vitamin C đạt 16,1%, hàm lượng tinh bột đạt 18,7% và hàm lượng đường khử đạt 0,37%.

Abstract

In this paper, the effect of different potasium doses on the growth, development, yield and quality of potato variety KT1 was investigated in Phan Me commune, Phu Luong district, Thai Nguyen province. The results indicated that for KT1 potato variety, the most suitable dose of potasium (K2 O) was 180 kg/ha. By this K2 O dose, the growth and development of KT1 was higher (score 7); the infestation severity with some diseases and pests was lower (evaluated at the 0 - 3 score), yield was higher and reached up to 34 tons/ha and higher than that of the control treatment (27 tons/ha) accounting for 11.7% higher. The tuber quality also was higher such as dry content was 21.1%, Vitamin C reached 16.1%, starch content reached 18.7% and reducing sugar content was 0.37%.

Từ khoá / Keywords

Giống khoai tây KT1
K2 O
năng suất
Chất lượng
KT1 potato variety
pure K2 O
yield
quality
disease and pests