• NĂNG SUẤT VÀ ĐẶC TÍNH THƠM DẺO CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA, ĐẤT NHIỄM PHÈN VÀ ĐẤT NHIỄM MẶN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 - 2019

NĂNG SUẤT VÀ ĐẶC TÍNH THƠM DẺO CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA, ĐẤT NHIỄM PHÈN VÀ ĐẤT NHIỄM MẶN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 - 2019

Xem các bài khác
Số trang của bài
65-68
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NĂNG SUẤT VÀ ĐẶC TÍNH THƠM DẺO CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA, ĐẤT NHIỄM PHÈN VÀ ĐẤT NHIỄM MẶN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 - 2019

Tên tác giả
Mai Nguyệt Lan, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Dương Hoàng Sơn
Category
Monthly Journal
Title

Yield and aromatic property of rice varieties on alluvial, acid sulphate and saline soil in the Mekong Delta in 2018 - 2019 Winter-Spring crop

Author
Mai Nguyet Lan, Pham Trung Kien, Nguyen Thi Ngoc Mai và Duong Hoang Sơn
Tóm tắt

Thí nghiệm được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019, trên đất phù sa (Cần Thơ), đất nhiễm phèn (Hậu Giang) và đất nhiễm mặn (Sóc Trăng) nhằm đánh giá năng suất và đặc tính thơm dẻo của một số giống lúa mới được công nhận chính thức và công nhận sản xuất thử Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm đồng ruộng ở mổi điểm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại với 20 nghiệm gồm các giống lúa (OM18, OM20, OM22, OM121, OM137, OM221, OM232, OM355, OM3673, OM5976, OM8959, OM9582, OM9915, OM10373, OM11735, OM6932, OM9921, OM9577, Đài thơm 8 và ST24). Kết quả thí nghiệm ghi nhận các giống lúa đạt năng suất cao (trên 7 tấn/ha) trên đất phù sa tại Cần Thơ gồm OM18, OM9582, OM22, OM63673 và OM9921, trên nhiễm phèn tại Hậu Giang gồm OM9582, OM22. Các giống lúa trên đất nhiễm mặn tại Sóc Trăng có năng suất thấp hơn và chỉ có OM18 có năng suất đạt trên 6 tấn/ha. Các giống lúa có năng suất trung bình tại 3 điểm đạt cao nhất gồm OM18, OM9582, OM22, OM9921 và OM20. Giống lúa OM18 và OM9921 vừa có năng suất cao vừa có phẩm chất gạo ngon, có mùi thơm thích hợp phát triển các vùng trồng lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Abstract

The experiment was carried out in 2018 - 2019 winter-spring crop on alluvial soil (in Can Tho city), alluvial soil (in Hau Giang province) and saline soil (in Soc Trang province) to evaluate the yield and aromatic property of officially recognized and temporarily recognized rice varieties in the Mekong Delta. Field experiments were arranged in a completely randomized block design, 3 replications and 20 treatments including rice varieties (OM18, OM20, OM22, OM121, OM137, OM221, OM232, OM355, OM3673, OM5976, OM8959, OM9582, OM9915, OM10373, OM11735, OM6932, OM9921, OM9577, Dai thom 8 and ST24). The highest yield was recorded (over 7 tons.ha-1) for OM18, OM9582, OM22, OM63673 and OM9921 on alluvial soil in Can Tho city; OM9582, OM22 on alum contamination in Hau Giang province. The yield of rice varieties on saline soil in Soc Trang was lowest; there was only one variety OM18 had the yield over 6 tons.ha-1. The highest average yield of rice varieties in 3 types of soils belonged to OM18, OM9582, OM22, OM9921 and OM20. Two rice varieties OM18 and OM9921 had both high yields and good quality (aromatic and soft).

Từ khoá / Keywords

cây lúa
năng suất
đặc tính thơm
đất phù sa
đất nhiễm phèn
đất nhiễm mặn
rice
rice yield
romatic property
acid sulphate soil
alluvial soil
saline soil