• NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP VALIDAMYCIN-A TỪ CHỦNG Streptomyces hygroscopicus 11405 BẰNG ĐỘT BIẾN TẾ BÀO TRẦN

NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP VALIDAMYCIN-A TỪ CHỦNG Streptomyces hygroscopicus 11405 BẰNG ĐỘT BIẾN TẾ BÀO TRẦN

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-69
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP VALIDAMYCIN-A TỪ CHỦNG Streptomyces hygroscopicus 11405 BẰNG ĐỘT BIẾN TẾ BÀO TRẦN

Tên tác giả
Vũ Thị Hạnh Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phí Quyết Tiến
Category
Monthly Journal
Title

Enhancement of Validamycin-A productivity of Streptomyces hygroscopicus 11405 by protoplast mutagenesis

Author
Vu Thi Hanh Nguyen, Nguyen Thi Thanh Thuy, Phi Quyet Tien
Tóm tắt

Validamycin A (Val-A) là chất kháng sinh thuộc nhóm aminoglycoside được sinh tổng hợp bởi chủng Streptomyces hygroscopicus. Mục đích nghiên cứu này là tạo tế bào trần và gây đột biến tế bào trần (TBT) chủng S. hygroscopicus 11405 bằng tia UV và N-metyl-N’ -nitro-N-nitrosoguanidin (MNNG) để nâng cao hiệu suất chủng sản xuất. TBT S. hygroscopicus 11405 được tạo tốt nhất khi phát triển ở đầu pha logarit có bổ sung 0,4% glycin và xử lý với lysozyme 1 mg/ml ở 37°C, 60 phút. Đột biến TBT chủng 11405 bằng tia UV không cho kết quả tốt, tuy nhiên gây đột biến bằng MNNG với nồng độ 0,1 mg/ml trong 30 - 40 phút tạo được tỷ lệ đột biến cao nhất. Sau khi xử lý đột biến TBT đã thu được 109 biến chủng được phân thành 5 typ màu, trong đó typ 1, 5 chiếm đa số, đạt tới 38,5 - 49,6%. Áp dụng quy trình gây đột biến bằng MNNG đã tạo được biến chủng S. hygroscopicus 11405-115 có hoạt tính Val-A cao hơn chủng gốc 70%. Thời điểm sinh tổng hợp kháng sinh cao nhất của biến chủng này là sau 48 giờ lên men đạt 6,87 mg/ml.

Abstract

Validamycin A (Val-A) is an anti-fungal aminoglycoside antibiotic produced by Streptomyces hygroscopicus. The present work aims to enhance the antibiotic productivity of the actinomycete strain S. Hygroscopicus 11405 by protoplasts mutagenesis UV and N-methyl-N’ -nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG). The obtained results showed that a maximal yield of protoplast was obtained within 60 - 70 min at 37°C after adding lysozyme at a concentration of 1 mg/ml to mycelium in the logarithmic phase of growth (48 hours cultivation) in medium containing 0.4% (w/v) glycine. The suitable conditions for MNNG treatment on the protoplasts was established as MNNG of 0.1 mg/ml and treatment time of 30-40 min. Resulting variants by this method expressed antibiotic activity higher than that by UV treament. After mutation, 109 resulting variants with 5 types of color were collected, of which type 1 and type 5 were 38.5 - 49.6%. Among the positive variants, the Val-A productivity of the mutant strain S. hygroscopicus 11405-115 was highest and enhanced 70% compared to the original one. The maximal Val-A activity of the strain S. hygroscopicus 11405-115 reached 6.87 mg/ml after 48 hours of cultivation in shaking flasks.

Từ khoá / Keywords

đột biến
Rhizoctonia solani
Streptomyces hygroscopicus
tế bào trần
validamycin-A
Anti-fungal
mutant
protoplast
Rhizoctonia solani
Streptomyces hygroscopicus
validamycin-A