• MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN MÃ HÓA CATCPS Ở HAI GIỐNG ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) TRONG ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ HẠN VÀ ABA

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN MÃ HÓA CATCPS Ở HAI GIỐNG ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) TRONG ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ HẠN VÀ ABA

Xem các bài khác
Số trang của bài
26-32
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN MÃ HÓA CATCPS Ở HAI GIỐNG ĐẬU GÀ (Cicer arietinumTRONG ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ HẠN VÀ ABA

Tên tác giả
Trần Duy Cường, Trần Đăng Khánh, Trần Phan Lam Sơn, Nguyễn Hữu Kiên, Chu Đức Hà
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords