• MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN TRONG TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ CÂY THUỐC TẮM TẠI CÔNG TY SAPA NAPRO, SAPA, LÀO CAI

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN TRONG TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ CÂY THUỐC TẮM TẠI CÔNG TY SAPA NAPRO, SAPA, LÀO CAI

Xem các bài khác
Số trang của bài
99-104
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN TRONG TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ CÂY THUỐC TẮM TẠI CÔNG TY SAPA NAPRO, SAPA, LÀO CAI

Tên tác giả
Lê Văn Hưng, Lê Ngọc Hưng
Category
Monthly Journal
Title

Some results of study on participation of stakeholders in access to genetic resources and benefit sharing of bathing medicinal plant in company Sapa Napro, Sapa, Lao Cai

Author
Le Van Hung, Le Ngoc Hung
Tóm tắt

Bài báo này nêu sự tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích trong việc sử dụng nguồn gen và tri thức truyền thống trong thương mại hóa sản phẩm từ nguồn gen cây thuốc tắm của người Dao đỏ với sự tham gia của các bên (các bà mế, các nhà khoa học, cộng đồng, công ty…) trong quá trình hình thành sản phẩm bài thuốc tắm tại công ty Sapa Napro, Sapa, Lào Cai. Sự tham gia của các bên gồm: 1) Các bà mế hướng dẫn và chuyển giao bí quyết trong sử dụng nguồn gen của bài thuốc tắm cho công ty; 2) Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội nghiên cứu, kiểm nghiệm và phát triển sản phẩm các bài thuốc tắm; 3) Người dân đã tham gia cổ đông xây dựng công ty, khai thác và cung cấp nguyên liệu một cách bền vững. Đây là mô hình doanh nghiệp cộng đồng có chia sẻ lợi ích cho các bên tham gia.

Abstract

This paper showed the access to genetic resources and benefit sharing from use of genetic resources and traditional knowledge in commercialization of bathing medicinal plants of red Dao minority ethnic groups with participation of the stakeholders (mothers, scientists, community, company...). The stakeholders included; 1) mothers in guiding and transferring know-how in the use of genetic resources and other bath medicinal products for company to manufacture commercial products; 2) The scientists from Hanoi University of Pharmacy in studying, testing and developing bath medicinal products; 3) Red Dao minority ethnic groups in building the company shareholders, exploiting and supplying raw materials in a sustainable way. This was a business model of community with benefit sharingfor the stakeholders.

Từ khoá / Keywords

Bài thuốc tắm
các bên tham gia
cộng đồng
nguồn gen
tri thức truyền thống
Bathing medicine
genetic resources
traditional knowledge
community
stakeholders