MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT LAI F1 CỦA GIỐNG THUỐC LÁ LAI GL9

Xem các bài khác
Số trang của bài
52-57
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT LAI F1 CỦA GIỐNG THUỐC LÁ LAI GL9

Tên tác giả
Tào Ngọc Tuấn, Đỗ Thị Thúy
Category
Monthly Journal
Title

Study on technical measures for F1 hybrid seed production of tobacco variety GL9

Author
Tao Ngoc Tuan, Do Thi Thuy
Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của số hoa lai/cây và thời gian bảo quản hạt phấn đến năng suất và chất lượng hạt lai nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai cho giống thuốc lá GL9 được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2020 - 2021. Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của số lượng hoa mẹ được thụ phấn cho thấy, khi tăng số lượng hoa từ 100 lên 130 và 160 hoa/cây đã làm tăng năng suất hạt lai nhưng chỉ tiêu chất lượng hạt giống có xu hướng giảm. Thụ phấn cho cây mẹ ở mức khoảng 130 hoa/cây là phù hợp vì cho năng suất và chất lượng hạt lai ở mức cao. Thí nghiệm nghiên cứu về thời gian bảo quản hạt phấn cây bố cho thấy: Sử dụng phấn cây bố D61 được bảo quản đến 90 ngày vẫn cho năng suất hạt lai ở mức khá (67,4 kg/ha) và tỷ lệ nảy mầm của hạt (82,3%) vẫn đạt yêu cầu chất lượng theo TCVN 10848:2015. Như vậy, có thể khắc phục sự chênh lệch lớn về thời gian phát dục giữa 2 dòng bố mẹ khi sản xuất hạt lai của giống GL9 bằng việc sử dụng phấn hoa của dòng bố D61 trồng từ vụ Thu để thụ phấn cho dòng mẹ cms-Sp.225 được trồng ở vụ Xuân tiếp theo.

Abstract

Studying the impact of the number of pollinated flowers/plant and the time of pollen storage on yield and quality of hybrid seeds for completing technical procedure of hybrid seed production of tobacco variety GL9 was carried out in the Winter - Spring 2020 - 2021 crop. Experiments on the number of different pollinated mother flowers showed that: When increasing the number of flowers from 100 to 130 and 160 flowers/plant, the yield of hybrid seeds increased but the seed quality tended to decrease. Pollination for the mother plant at about 130 flowers/plant is appropriate because it not only ensures economic efficiency when producing hybrid seeds but also keeps the hybrid seed quality at high level. Experiments on using pollen with different cool storage times when producing hybrid seeds showed that: Using D61 pollen stored for up to 90 days still gave a good yield of hybrid seeds (67.4 kg/ha) and the germination percentage of seeds (82.3%) still met the quality requirements according to TCVN:10848:2015. Thus, it is possible to overcome the large difference in sexual development time between the two parental lines when producing hybrid seeds of variety GL9 by using pollen of the D61 father line grown from the Autumn crop to pollinate the cms-Sp.225 mother line grown in the next Spring crop.

Từ khoá / Keywords

thuốc lá
biện pháp kỹ thuật
sản xuất hạt lai
số hoa
thời gian bảo quản hạt phấn
tobacco
technical measures
hybrid seed production
number of flowers
time of pollen storage