• MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC PHÙ HỢP CHO GIỐNG BÔNG LAI VN17-4 TẠI SƠN LA VÀ ĐIỆN BIÊN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC PHÙ HỢP CHO GIỐNG BÔNG LAI VN17-4 TẠI SƠN LA VÀ ĐIỆN BIÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
45- 52
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC PHÙ HỢP CHO GIỐNG BÔNG LAI VN17-4 TẠI SƠN LA VÀ ĐIỆN BIÊN

Tên tác giả
Vũ Văn Bộ, Nguyễn Văn Sơn
Category
Monthly Journal
Title

Study on technical cultivation measures suitable for hybrid cotton variety VN17-4 in Son La and Dien Bien provinces

Author
Vu Van Bo, Nguyen Van Son
Tóm tắt

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống bông lai VN17-4 trồng tại Sơn La và Điện Biên được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2020. Kết quả cho thấy, giống bông lai VN17-4 cho năng suất bông hạt và hiệu quả kinh tế cao nhất (tại Sơn La là 29,67 tạ/ha và 11,53 triệu đồng; tại Điện Biện là 29,08 tạ/ha và 10,88 triệu đồng, tương ứng) khi bón phân với liều lượng 120 kg N + 60 kg P2O5 + 90 kg K2O/ha. Khi trồng với mật độ 6 vạn cây/ha tại Sơn La, năng suất bông hạt đạt 30,93 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao nhất là 13,6 triệu đồng; còn tại Điện Biên năng suất bông hạt đạt 29,93 tạ/ha và hiệu quả kinh tế đạt 12,5 triệu đồng. Phun chất điều tiết sinh trưởng PIX hai lần vào các thời điểm 50% số cây có nụ đầu tiên và sau đó 15 ngày, với liều lượng 300 lít/ha thì năng suất bông hạt và hiệu quả kinh tế đạt cao nhất (tại Sơn La là 31,36 tạ/ha và 12,41 triệu đồng; tại Điện Biên là 30,32 tạ/ha và 11,8 triệu đồng, tương ứng).

Abstract

Study on technical cultivation measures suitable for hybrid cotton variety VN17-4 in Son La and Dien Bien provinces was conducted from May to November 2020. The results showed that the cotton seed yield and economic efficiency reached the highest (2.967 tons/ha and 11.53 million VND in Son La province; 2.908 tons/ha and 10.88 million VND in Dien Bien, respectively) when applying a fertilizer dose of 120 kg N + 60 kg P2O5 + 90 kg K2O/ha. When planting with a density of 6,000 plants/ha in Son La, the highest yield was 30.93 tons/ha, the highest economic efficiency was 13.6 million VND; while in Dien Bien, the cotton seed yield reached 29.93 tons/ha and the economic efficiency reached VND 12.5 million. Spraying PIX 2 times at 50% of the plants with the first bud and then 15 days later, at a dose of 300 liters/ha for hybrid cotton VN17-3, the yield and the efficiency economy reached the highest (3.136 tons/ ha and 12.41 million VND in Son La; 3.032 tons/ha and 11.8 million VND in Dien Bien; respectively).

Từ khoá / Keywords

Giống bông lai VN17-4
liều lượng phân bón
mật độ trồng
chất điều tiết sinh trưởng PIX
Hybrid cotton variety VN17-4
fertilizer dose
planting density
Mepiquat Chloride